มะเร็งปากช่องคลอด (Vulvar Cancer)

มะเร็งปากช่องคลอดอุบัติการณ์พบได้ประมาณร้อยละ 5 ของมะเร็งทางนรีเวชวิทยาและประมาณร้อยละ 0.6 ของโรคมะเร็งที่พบในสตรี (1,2) และมักพบมากในสตรีหมดประจําเดือน

สาเหตุของโรคมะเร็งปากช่องคลอดเกิดจากหลายปัจจัย ได้แก่ การติดเชื้อไวรัสเฮชพีวี (HPV) การมีรอยโรคก่อนเป็นมะเร็งของปากช่องคลอด (Vulvar intraepithelial neoplasia) มีรอยโรคก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูก (Cervical intraepithelial neoplasia) โรค Lichen sclerosus สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ อ้วน ภูมิคุ้มกันตํ่า เคยเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกมาก่อน (3,4) มะเร็งปากช่องคลอดมีสองชนิด (5)

ชนิดที่ 1 ชนิด Basaloid หรือ Warty

ชนิดที่ 2 ชนิด Keratinizing

  ชนิดที่ 1  ชนิดที่ 2
 อายุ  อายุช่วง 35-65 ปี  อายุช่วง 55-85 ปี
 รอยโรค  หลายๆจุด  จุดเดียว
 ปัจจัยเสี่ยง  ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง

 เซลล์ผิดปกติขอปากช่องคลอด

ที่เรียกว่า Vulvar Atypia

 พยาธิวิทยา

 ชนิด Basaloid

หรือ Warty

 ชนิด Keratinizing
 การติดเชื้อไวรัสเฮชพีวี  เฮชพีวีชนิด 16,33  ไม่สัมพันธ์กัน
 ประวัติโรคหูดหงอนไก่  พบบ่อย  ไม่สัมพันธ์กัน
ประวัติโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์  พบบ่อย  ไม่สัมพันธ์กัน

 

การวินิจฉัย

โดยการตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจทางพยาธิวิทยาชนิดของมะเร็งปากช่องคลอดร้อยละ 90 เป็นชนิด

Squamous Cell Carcinoma รองมาคือ Melanoma ซึ่งพบประมาณร้อยละ 2-4 ถัดลงมาคือ Basalcell Carcinoma พบได้ร้อยละ 2-3

 

การแบ่งระยะของมะเร็งปากช่องคลอด (6)

ระยะที่ 1 โรคจำกัดอยู่ที่ปากช่องคลอด

-ระยะ 1A รอยโรคขนาด ≤ 2 เซนติเมตร และมีการลุกลามไปในชั้นสโตรมา ≤ 1 มิลลิเมตร

-ระยะ 1B รอยโรคขนาด > 2 เซนติเมตร และมีการลุกลามไปในชั้นสโตรมา > 1 มิลลิเมตร

 

ระยะที่ 2 รอยโรคไม่จำกัดขนาดและมีการแพร่กระจายไปที่อวัยวะข้างเคียง (หนึ่งในสามส่วนล่างของท่อปัสสาวะ และ/หรือหนึ่งในสามของช่องคลอดส่วนล่าง และ/หรือทวารหนัก)

 

ระยะที่ 3 รอยโรคไม่จำกัดขนาดและมีการแพร่กระจายไปที่อวัยวะข้างเคียง (หนึ่งในสามส่วนล่างของท่อปัสสาวะ และ/หรือหนึ่งในสามของช่องคลอดส่วนล่าง และ/หรือทวารหนัก) ร่วมกับมีการแพร่กระจายไปยังต่อมนํ้าเหลือง

-ระยะ 3A แพร่กระจายไปที่ต่อมนํ้าเหลืองขาหนีบ 1ต่อม โดยมีขนาด ≥ 5 มิลลิเมตร หรือแพร่กระจายไปยังต่อมนํ้าเหลืองขาหนีบ 1-2 ต่อมโดยมีขนาด < 5 มิลลิเมตร

-ระยะ3B แพร่กระจายไปที่ต่อมนํ้าเหลืองขาหนีบ ≥ 2ต่อม โดยมีขนาด ≥ 5 มิลลิเมตร หรือแพร่กระจายไปยังต่อมนํ้าเหลืองขาหนีบ ≥ 3 ต่อม โดยมีขนาด < 5 มิลลิเมตร

-ระยะ3C แพร่กระจายไปที่ต่อมนํ้าเหลืองขาหนีบและมีการกระจายไป Extra Capsule

 

ระยะที่ 4

-ระยะ4A รอยโรคแพร่กระจายไปที่ส่วนบนของท่อปัสสาวะและ/หรือ ส่วนบนของช่องคลอด เยื่อบุกระเพาะปัสสาวะเยื่อบุลำไส้ตรง กระดูกเชิงกรานระยะ 4B แพร่กระจายไปอวัยวะอื่นๆ

 

References

1. Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer Statistics, 2017. CA Cancer

J Clin 2017;67:7-30

2. U.S. Cancer Statistics Working Group. United States Cancer

Statistics

3. Madsen BS, Jensen HL, et al. Risk factors for invasive squamous

cell carcinoma of the vulva and vagina—population-based

study in Denmark. Int J Cancer 2008;122:2827-2834

4. Brinton LA, Thistle JE, et al. Epidemiology of vulvar neoplasia in

the NIH-AARP study. Gynecol Oncol 2017;145:298-304

5. Crum CP. Carcinoma of the vulva: epidermiology and

pathogenesis. Obstet Gynecol 1992; 79:448-54

6. Pecorelli S. Revised FIGO staging for carcinoma of the vulva,

cervix, and endometrium. Int J Gynecol Obstet 2009;105:103-4__

 

สามารถสอบถามเพิ่มเติมและรับบริการตรวจได้ที่แผนกสูติ-นรีเวช ชั้น 2 อาคาร 2

คลิก https://www.vibhavadi.com/Center/Clinics/id/02