ข้อมูลแพทย์

พญ. อุษณีย์ ฉัตรโชติกวงศ์

สูติ-นรีเวช

มะเร็งวิทยานรีเวช

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
08:00 - 20:00 น.
วันอังคาร
13:00 - 20:00 น.
วันพุธ
08:00 - 17:00 น.
วันพฤหัสบดี
08:00 - 17:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
13:00 - 18:00 น.
วันอาทิตย์
13:00 - 17:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2551
- วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2556
- วุฒิบัตรอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2558
- ประกาศนียบัตร สาขาการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช จากโรงพยาบาลราชวิถี ปี2561