Package สูตินรีเวช

ผู้หญิงกับความเสี่ยงการเกิดโรคในร่างกายนั้นมีมากกว่าผู้ชาย ซึ่งทุกโรคมีความร้ายแรงแตกต่างกันออกไป จึงไม่ควรปล่อยให้มีอาการแสดงออกมาก่อนหรืออาการหนัก แล้วค่อยมาดูแล โรงพยาบาลวิภาวดี ห่วงใยในสุขภาพคุณ จึงได้จัดทำ package สูติ-นรีเวชขึ้น มีหลากหลายโปรแกรมรวมถึงการรักษาแบบส่องกล้องด้วย เพื่อผู้หญิงทุกท่านจะได้ทราบถึงราคาและจำนวนวันที่ต้องพักในโรงพยาบาล จะได้บริหารจัดการในการจัดสรรเวลาได้ดีขึ้น

ราคา59,000 - 110,000 ฿
หมดเขต 31 ธันวาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกสูตินรีเวช 0-2561-1111 ต่อ 2219-20

รายละเอียดแพคเกจ

1. ผ่าตัดส่องกล้องตรวจดูอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานส่องกล้องฉีดสีดูรังไข่

ราคา59,000
ผ่าตัดส่องกล้องตรวจดูอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานส่องกล้องฉีดสีดูรังไข่ (Diagnostic Laparoscope)
Admit 1 คืน

*รวมค่าธรรมเนียมแพทย์/วิสัญญีแพทย์/พยาบาลดมยา ค่าเครื่องมือแพทย์ ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด ค่าห้องพัก (เดี่ยวธรรมดา) พร้อมอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล

2. ส่องกล้องตรวจภายในมดลูก

ราคา59,000
ส่องกล้องตรวจภายในมดลูก (Diagnostic Hysteroscopy)
Admit 1 คืน

*รวมค่าธรรมเนียมแพทย์/วิสัญญีแพทย์/พยาบาลดมยา ค่าเครื่องมือแพทย์ ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด ค่าห้องพัก (เดี่ยวธรรมดา) พร้อมอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล

3. ทำหมันหญิงผ่านกล้อง

ราคา59,000
ทำหมันหญิงผ่านกล้อง (Laparoscopic Tubal resection)
Admit 1 คืน

*รวมค่าธรรมเนียมแพทย์/วิสัญญีแพทย์/พยาบาลดมยา ค่าเครื่องมือแพทย์ ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด ค่าห้องพัก (เดี่ยวธรรมดา) พร้อมอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล

4. ผ่าตัดท่อนำไข่ผ่านกล้อง หรือผ่าตัดถุงน้ำรังไข่ผ่านกล้อง

ราคา100,000
ผ่าตัดท่อนำไข่ผ่านกล้อง (Laparoscopic Salpingectomy)
หรือผ่าตัดถุงน้ำรังไข่ผ่านกล้อง (Laparoscopic Ovarian Cystectomy)
Admit 2 คืน

*รวมค่าธรรมเนียมแพทย์/วิสัญญีแพทย์/พยาบาลดมยา ค่าเครื่องมือแพทย์ ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด ค่าห้องพัก (เดี่ยวธรรมดา) พร้อมอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล

5. ผ่าตัดมดลูกและปีกมดลูกทางหน้าท้อง หรือผ่าตัดเนื้องอกมดลูก(มากกว่า 2 ก้อน)ผ่านทางหน้าท้อง

ราคา95,000
ผ่าตัดมดลูกและปีกมดลูกทางหน้าท้อง(Transabdominal Hysterectomy)
หรือผ่าตัดเนื้องอกมดลูก(มากกว่า 2 ก้อน)ผ่านทางหน้าท้อง (Transabdominal Myomectomy)
Admit 3 คืน

*รวมค่าธรรมเนียมแพทย์/วิสัญญีแพทย์/พยาบาลดมยา ค่าเครื่องมือแพทย์ ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด ค่าห้องพัก (เดี่ยวธรรมดา) พร้อมอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล

6. ผ่าตัดถุงน้ำรังไข่ทางหน้าท้อง หรือผ่าตัดเนื้องอกมดลูก(1-2 ก้อน)ผ่านทางหน้าท้อง หรือผ่าตัดท่อนำไข่ผ่านหน้าท้อง

ราคา80,000
ผ่าตัดถุงน้ำรังไข่ทางหน้าท้อง (Transabdominal Ovarian Cystectomy)
หรือผ่าตัดเนื้องอกมดลูก(1-2 ก้อน)ผ่านทางหน้าท้อง (Transabdominal Myomectomy)
หรือผ่าตัดท่อนำไข่ผ่านหน้าท้อง (Transabdominal Salpingectomy)
Admit 3 คืน

*รวมค่าธรรมเนียมแพทย์/วิสัญญีแพทย์/พยาบาลดมยา ค่าเครื่องมือแพทย์ ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด ค่าห้องพัก (เดี่ยวธรรมดา) พร้อมอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล

7. ผ่าตัดมดลูกผ่านกล้อง

ราคา120,000
ผ่าตัดมดลูกผ่านกล้อง (Laparoscopic Hysterectomy)
Admit 2 คืน

*รวมค่าธรรมเนียมแพทย์/วิสัญญีแพทย์/พยาบาลดมยา ค่าเครื่องมือแพทย์ ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด ค่าห้องพัก (เดี่ยวธรรมดา) พร้อมอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล

8. ผ่าตัดแก้หมันโดยส่องกล้อง

ราคา95,000
ผ่าตัดแก้หมันโดยส่องกล้อง (Laparoscopic Tubal reanastomosis)
Admit 2 คืน

*รวมค่าธรรมเนียมแพทย์/วิสัญญีแพทย์/พยาบาลดมยา ค่าเครื่องมือแพทย์ ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด ค่าห้องพัก (เดี่ยวธรรมดา) พร้อมอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล

9. ผ่าตัดแก้หมัน

ราคา85,000
ผ่าตัดแก้หมัน (Mini Explor Lap)
Admit 2 คืน

*รวมค่าธรรมเนียมแพทย์/วิสัญญีแพทย์/พยาบาลดมยา ค่าเครื่องมือแพทย์ ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด ค่าห้องพัก (เดี่ยวธรรมดา) พร้อมอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล

10.ผ่าตัดมดลูกแบบไร้รอยแผล

ราคา110,000
ผ่าตัดมดลูกแบบไร้รอยแผล (Non Descent Vaginal Hysterectomy)
Admit 2 คืน

*รวมค่าธรรมเนียมแพทย์/วิสัญญีแพทย์/พยาบาลดมยา ค่าเครื่องมือแพทย์ ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด ค่าห้องพัก (เดี่ยวธรรมดา) พร้อมอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

1. การเข้าร่วม Package ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ 2. การประเมินค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับการวินิจฉัยหลังผ่าตัดซึ่งแพทย์เจ้าของไข้จะเป็นผู้ชี้แจงให้ทราบอีกครั้ง

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0
-->