โรงพยาบาลวิภาวดี เพื่อชีวีทุกระดับ

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลมุ่งมั่นที่จะเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิ ที่ขับเคลื่อนด้วยคุณภาพ ทั้งด้านการรักษาพยาบาลและการบริการภายในปี 2570

พันธกิจ

1. พัฒนาเป็น รพ.ตติยภูมิ ระดับ Excellence Center 2. นำระบบ Smart Service / Smart Operation / Smart Hospital เข้ามาสนับสนุนการดำเนินการ 3. สร้างความไว้วางใจให้กับผู้รับบริการ ด้วยทีมงานที่มีจิตบริการ ทำงานด้วยความสุข 4. มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคมและสิ่งแวดล้อม

ค่านิยมองค์กร

ปลอดภัย

ใส่ใจ

ร่วมมือ


ซื่อสัตย์

พัฒนา

ใฝ่หาความรู้

สู่ความเป็นเลิศ


<