โรงพยาบาลวิภาวดี เพื่อชีวีทุกระดับ

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลวิภาวดี มุ่งมั่นที่จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำซึ่งได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพการรักษาพยาบาลคุณภาพการบริการ และคุณภาพบุคลากรด้วยมาตรฐานสากลภายในปี 2565

พันธกิจ

มุ่งมั่นให้บริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และครบวงจร ได้มาตรฐานวิชาชีพให้การบริการที่เป็นเลิศเพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ สร้างทีมงานที่มีความรู้ความสามารถมีวินัยและมีจิตบริการทำงานด้วยความสุขมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

ค่านิยมองค์กร

ปลอดภัย

ใส่ใจ

ร่วมมือ


ซื่อสัตย์

พัฒนา

ใฝ่หาความรู้

สู่ความเป็นเลิศ