ตำแหน่งงานว่าง

เทคนิคการแพทย์   (จำนวน  2  อัตรา)

ลักษณะงาน

                 -ลงทะเบียน ตรวจสอบ และรับสิ่งส่งตรวจ

                 -ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือ

                 -ควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

                 -ตรวจวิเคราะห์ และรายงานผลการตรวจวิเคราะห์

                 -ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ   

 -วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์  มีใบประกอบโรคศิลป์

 -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หมายเหตุ    ทุกตำแหน่งอายุไม่เกิน  35  ปี  

วิธีการสมัคร                                         

ติดต่อ คุณศรีทับทิม (พี่เจี๊ยบ) ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 12 อาคาร Tower B  

Facebook : ร่วมงานกับ รพ.วิภาวดี / E-mail : [email protected]

โทร 02-561-1111 ต่อ 1907  , 081-8056278  

พยาบาลวิชาชีพ OPD แผนกศัลยกรรมและออโธปิดิกส์            (  3 อัตรา)

ลักษณะงาน

-ให้การดูแลพยาบาลผู้ป่วยนอกตามบริบทของหน่วยงานและตามมาตรฐานวิชาชีพพยาบาล

-ตรวจเช็คอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ให้มีความเพียงพอพร้อมใช้

-ประเมินอาการผู้ป่วย ความต้องการการช่วยเหลือทางการพยาบาล

-ช่วยแพทย์ทำหัตถการที่สำคัญ

            -บริหารยาตามมาตรฐานวิชาชีพ

            -บันทึกข้อมูลการปฏิบัติการพยาบาล     

คุณสมบัติ    

 -วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์

-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล

 

หมายเหตุ    ทุกตำแหน่งอายุไม่เกิน  35  ปี  

วิธีการสมัคร                                         

ติดต่อ คุณศรีทับทิม (พี่เจี๊ยบ) ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 12 อาคาร Tower B  

Facebook : ร่วมงานกับ รพ.วิภาวดี / E-mail : [email protected]

โทร 02-561-1111 ต่อ 1907  , 081-8056278  

พยาบาลวิชาชีพ OPD แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (2 อัตรา)

ลักษณะงาน

-ให้การดูแลพยาบาลผู้ป่วยนอกตามบริบทของหน่วยงานและตามมาตรฐานวิชาชีพพยาบาล

-ตรวจเช็คอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ให้มีความเพียงพอพร้อมใช้

-ประเมินอาการผู้ป่วย ความต้องการการช่วยเหลือทางการพยาบาล

-ช่วยแพทย์ทำหัตถการที่สำคัญ

            -บริหารยาตามมาตรฐานวิชาชีพ

            -บันทึกข้อมูลการปฏิบัติการพยาบาล

           

คุณสมบัติ    

 -วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์

-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล

หมายเหตุ    ทุกตำแหน่งอายุไม่เกิน  35  ปี  

วิธีการสมัคร                                         

ติดต่อ คุณศรีทับทิม (พี่เจี๊ยบ) ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 12 อาคาร Tower B  

Facebook : ร่วมงานกับ รพ.วิภาวดี / E-mail : [email protected]

โทร 02-561-1111 ต่อ 1907  , 081-8056278  

พยาบาลวิชาชีพ OPD แผนกตา หู คอ จมูก ( 2 อัตรา )

ลักษณะงาน

-ให้การดูแลพยาบาลผู้ป่วยนอกตามบริบทของหน่วยงานและตามมาตรฐานวิชาชีพพยาบาล

-ตรวจเช็คอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ให้มีความเพียงพอพร้อมใช้

-ประเมินอาการผู้ป่วย ความต้องการการช่วยเหลือทางการพยาบาล

-ช่วยแพทย์ทำหัตถการที่สำคัญ

            -บริหารยาตามมาตรฐานวิชาชีพ

            -บันทึกข้อมูลการปฏิบัติการพยาบาล

           

คุณสมบัติ    

 -วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์

-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล

หมายเหตุ    ทุกตำแหน่งอายุไม่เกิน  35  ปี  

วิธีการสมัคร                                         

ติดต่อ คุณศรีทับทิม (พี่เจี๊ยบ) ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 12 อาคาร Tower B  

Facebook : ร่วมงานกับ รพ.วิภาวดี / E-mail : [email protected]

โทร 02-561-1111 ต่อ 1907  , 081-8056278  

พยาบาลวิชาชีพ เฉพาะทาง แผนกผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ ( 1 อัตรา )

ลักษณะงาน

-ให้การดูแลพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะทางตามบริบทของหน่วยงานและตามมาตรฐานวิชาชีพพยาบาล

-ตรวจเช็คอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ให้มีความเพียงพอพร้อมใช้

-ประเมินอาการผู้ป่วย ความต้องการการช่วยเหลือทางการพยาบาล

-ช่วยแพทย์ทำหัตถการที่สำคัญ

            -บริหารยาตามมาตรฐานวิชาชีพ

            -บันทึกข้อมูลการปฏิบัติการพยาบาล

คุณสมบัติ    

 -วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์

-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล

หมายเหตุ    ทุกตำแหน่งอายุไม่เกิน  35  ปี  

วิธีการสมัคร                                         

ติดต่อ คุณศรีทับทิม (พี่เจี๊ยบ) ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 12 อาคาร Tower B  

Facebook : ร่วมงานกับ รพ.วิภาวดี / E-mail : [email protected]

โทร 02-561-1111 ต่อ 1907  , 081-8056278  

พยาบาลวิชาชีพ เฉพาะทางแผนกบริบาลทารก ( 1 อัตรา )

ลักษณะงาน

-ให้การดูแลพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะทางตามบริบทของหน่วยงานและตามมาตรฐานวิชาชีพพยาบาล

-ตรวจเช็คอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ให้มีความเพียงพอพร้อมใช้

-ประเมินอาการผู้ป่วย ความต้องการการช่วยเหลือทางการพยาบาล

-ช่วยแพทย์ทำหัตถการที่สำคัญ

            -บริหารยาตามมาตรฐานวิชาชีพ

            -บันทึกข้อมูลการปฏิบัติการพยาบาล

คุณสมบัติ    

 -วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์

-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล

หมายเหตุ    ทุกตำแหน่งอายุไม่เกิน  35  ปี  

วิธีการสมัคร                                         

ติดต่อ คุณศรีทับทิม (พี่เจี๊ยบ) ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 12 อาคาร Tower B  

Facebook : ร่วมงานกับ รพ.วิภาวดี / E-mail : [email protected]

โทร 02-561-1111 ต่อ 1907  , 081-8056278  

ผู้ช่วยทันตแพทย์ แผนกทันตกรรม (หลายอัตรา)

ลักษณะงาน

       -การตรวจสอบดูแลเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับมอบหมาย

         -จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ตามหัตถการ แผนการรักษา

         -เตรียมอุปกรณ์ห้องตรวจ ดูแลสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อการให้บริการ

         -ร่วมกับทันตแพทย์ในการทำหัตถการทันตกรรมในสาขาทั่วไป และเฉพาะทาง และตลอดจนหัตถการเสี่ยง

         -การส่ง Labฟัน ให้ตรงกับชื่อ – นามสกุล และ HN

คุณสมบัติ    

        -วุฒิการศึกษา    ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์  หลักสูตร  1  ปี 

 

หมายเหตุ    ทุกตำแหน่งอายุไม่เกิน  35  ปี  

วิธีการสมัคร                                         

ติดต่อ คุณศรีทับทิม (พี่เจี๊ยบ) ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 12 อาคาร Tower B  

Facebook : ร่วมงานกับ รพ.วิภาวดี / E-mail : [email protected]

โทร 02-561-1111 ต่อ 1907  , 081-8056278  

พนักงานผู้ช่วยงานทันตกรรม  แผนกทันตกรรม  (หลายอัตรา)

ลักษณะงาน

       -การตรวจสอบดูแลเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับมอบหมาย

         -จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ตามหัตถการ แผนการรักษา

         -เตรียมอุปกรณ์ห้องตรวจ ดูแลสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อการให้บริการ

         -ร่วมกับทันตแพทย์ในการทำหัตถการทันตกรรมในสาขาทั่วไป และเฉพาะทาง

         -การส่ง Labฟัน ให้ตรงกับชื่อ – นามสกุล และ HN

คุณสมบัติ    

 -วุฒิการศึกษา ม.6   และการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ  6  เดือน

หมายเหตุ    ทุกตำแหน่งอายุไม่เกิน  35  ปี  

วิธีการสมัคร                                         

ติดต่อ คุณศรีทับทิม (พี่เจี๊ยบ) ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 12 อาคาร Tower B  

Facebook : ร่วมงานกับ รพ.วิภาวดี / E-mail : [email protected]

โทร 02-561-1111 ต่อ 1907  , 081-8056278  

ผู้ช่วยพยาบาล (PN)             OPD ( หลายอัตรา )

- อายุรกรรม                                         5 อัตรา

- ศัลยกรรมและออโธปิดิกส์                     3 อัตรา

- ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร                      4 อัตรา

    เฉพาะทาง 

- วิสัญญีพยาบาล                                    1 อัตรา

- ห้องคลอด                                           1 อัตรา

- บริบาลทารก                                        1 อัตรา

- ผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ                                  1 อัตรา

ลักษณะงาน

          -การรับ – ส่งเอกสารภายในและภายนอกแผนก

            -สังเกตอาการผู้ป่วยเบื้องต้น ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ประเมินสัญญาณชีพเบื้องต้น

             -การดูแล  เตรียมความพร้อมผู้ป่วย อุปกรณ์ เครื่องมือ แฟ้มประวัติผู้ป่วย

             -การช่วยเหลืองานพยาบาล ปฏิบัติงานโดยอยู่ภายใต้การดูแลของพยาบาล

             -ดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน

            -ช่วยเก็บข้อมูล และทำสถิติในการพัฒนางานด้านการบริการ

คุณสมบัติ      

 -วุฒิการศึกษา จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี

 -มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น

 -มีไหวพริบ และจิตวิทยา 

-รักงานบริการ

 

หมายเหตุ    ทุกตำแหน่งอายุไม่เกิน  35  ปี  

วิธีการสมัคร                                         

ติดต่อ คุณศรีทับทิม (พี่เจี๊ยบ) ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 12 อาคาร Tower B  

Facebook : ร่วมงานกับ รพ.วิภาวดี / E-mail : [email protected]

โทร 02-561-1111 ต่อ 1907  , 081-8056278  

พนักงานผู้ช่วย (NA)  OPD ( หลายอัตรา )

  • อายุรกรรม, ศัลยกรรมและออโธปิดิกส์, สูตินรีเวชกรรม, กุมารเวชกรรม,ศูนย์ผิวหนัง,ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร,อายุรกรรมโรคหัวใจ, ตา หู คอ จมูก         (หลายอัตรา)

เฉพาะทาง

  • บริบาลทารก                           1 อัตรา
  • ผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ                     1 อัตรา

ลักษณะงาน

          -การรับ – ส่งเอกสารภายในและภายนอกแผนก

            -ดูแลกรเบิกและรับวัสดุ ครุภัณฑ์ และเอกสารต่างภายในหน่วยงาน

             -การดูแลความเรียบร้อยสิ่งแวดล้อมภายในแผนกให้พร้อมใช้งาน

             -การช่วยเหลืองานพยาบาล ปฏิบัติงานโดยอยู่ภายใต้การดูแลของพยาบาล,ผู้ช่วยพยาบาล,แพทย์

              -ดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน

              -ช่วยเก็บข้อมูล และทำสถิติในการพัฒนางานด้านการบริการ

               -อำนวยความสะดวผู้รับบริการ และช่วยแพทย์ในการตรวจผู้ป่วย

คุณสมบัติ       

 -วุฒิการศึกษา ม.6   และการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ  6  เดือน

 -มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 -มีไหวพริบ และจิตวิทยา 

-รักงานบริการ

หมายเหตุ    ทุกตำแหน่งอายุไม่เกิน  35  ปี  

วิธีการสมัคร                                         

ติดต่อ คุณศรีทับทิม (พี่เจี๊ยบ) ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 12 อาคาร Tower B  

Facebook : ร่วมงานกับ รพ.วิภาวดี / E-mail : [email protected]

โทร 02-561-1111 ต่อ 1907  , 081-8056278  

ผู้ช่วยห้องแล็ป  ( 1 อัตรา )

ลักษณะงาน

- รับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจรวมทั้งการลงทะเบียนตรวจสอบและรับสิ่งส่งตรวจ

- เตรียมสิ่งส่งตรวจเพื่อนำไปวิเคราะห์ทางห้องปฏิบิตการ การปั่นเลือด

- ส่ง Lab และตามผล Lab กับห้องปฏิบัติการภายนอก

- ล้างอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในการปฏิบัติการ

- เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ Bacteria

- จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในหน่วยงานและการออกหน่วยนอกสถานที่

- เบิกวัสดุสิ้นเปลืองจากคลังพัสดุ

- ประสานงานกับหน่วยงานต่าง

คุณสมบัติ      

 - วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช.

 - มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

- มีไหวพริบ และจิตวิทยา 

มีความสามารถในการประสานงาน

 

หมายเหตุ    ทุกตำแหน่งอายุไม่เกิน  35  ปี  

วิธีการสมัคร                                         

ติดต่อ คุณศรีทับทิม (พี่เจี๊ยบ) ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 12 อาคาร Tower B  

Facebook : ร่วมงานกับ รพ.วิภาวดี / E-mail : [email protected]

โทร 02-561-1111 ต่อ 1907  , 081-8056278  

พนักงานอาภรณ์ภัณฑ์     (  1 อัตรา )

ลักษณะงาน

       -ขนส่งผ้าเปื้อนจากหน่วยงานต่างๆ และจัดรวบรวมเตรียมส่งซักกับบริษัทภายนอก

             -เช็คจำนวนผ้า ชั่งน้ำหนักผ้าสะอาด และตรวจสอบสภาพผ้าที่ซักสะอาดแล้วก่อนนำแจกจ่าย

             -จัดเตรียมและนำจ่ายผ้าสะอาดให้กับหอพักผู้ป่วย

             -ตรวจเช็ค Stock บน Ward และจัดทำบัญชีจำนวนผ้าที่ส่งซักและจ่าย Ward ในแต่ละวัน

             -ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ 

 -วุฒิการศึกษา   ม.3 ขึ้นไป   ไม่จำกัดเพศ  

 

หมายเหตุ    ทุกตำแหน่งอายุไม่เกิน  35  ปี  

วิธีการสมัคร                                         

ติดต่อ คุณศรีทับทิม (พี่เจี๊ยบ) ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 12 อาคาร Tower B  

Facebook : ร่วมงานกับ รพ.วิภาวดี / E-mail : [email protected]

โทร 02-561-1111 ต่อ 1907  , 081-8056278  

พนักงานขับรถกอล์ฟ    ( 3  อัตรา)

ลักษณะงาน

          บริการขับรถกอล์ฟรับ-ส่ง  ผู้มารับบริการ ระหว่างอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาล

คุณสมบัติ   

 -วุฒิการศึกษาม.3  ขึ้นไป

-เป็นผู้พิการที่สามารถขับกอล์ฟได้

 

หมายเหตุ    ทุกตำแหน่งอายุไม่เกิน  35  ปี  

วิธีการสมัคร                                         

ติดต่อ คุณศรีทับทิม (พี่เจี๊ยบ) ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 12 อาคาร Tower B  

Facebook : ร่วมงานกับ รพ.วิภาวดี / E-mail : [email protected]

โทร 02-561-1111 ต่อ 1907  , 081-8056278  

พนักงานบริการสิทธิประโยชน์    ( 3  อัตรา)

ลักษณะงาน

           -  ดูแลกลุ่มลูกค้าประกันผู้ป่วยนอก

           -   รับชำระเงินค่ารักษาส่วนเกินประกัน

           -  ประสานงานบริษัทประกัน

           -  บันทึกค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบบริษัทประกัน

           -  พิจารณาความคุ้มครองเบื้องต้น

คุณสมบัติ    

           - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาธารณสุข  

           -  ไม่จำกัดเพศ

          -   สามารถขึ้นเวรเป็นกะได้

          -   มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

 

หมายเหตุ    ทุกตำแหน่งอายุไม่เกิน  35  ปี  

วิธีการสมัคร                                         

ติดต่อ คุณศรีทับทิม (พี่เจี๊ยบ) ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 12 อาคาร Tower B  

Facebook : ร่วมงานกับ รพ.วิภาวดี / E-mail : [email protected]

โทร 02-561-1111 ต่อ 1907  , 081-8056278  

 

พนักงานเอกสารการแพทย์และ Call Center    (  1  อัตรา)

ลักษณะงาน

           - ให้ข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์

            - ให้บริการนัดหมาย-เลื่อนนัดแพทย์ทางโทรศัพท์

            - บริการจำหน่ายบัตรสมาชิกโรงพยาบาล

คุณสมบัติ

            -  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา  

            -  ไม่จำกัดเพศ

            -  สามารถขึ้นเวรเป็นกะได้

            -  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

            -  รักงานบริการ

 

หมายเหตุ    ทุกตำแหน่งอายุไม่เกิน  35  ปี  

วิธีการสมัคร                                         

ติดต่อ คุณศรีทับทิม (พี่เจี๊ยบ) ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 12 อาคาร Tower B  

Facebook : ร่วมงานกับ รพ.วิภาวดี / E-mail : [email protected]

โทร 02-561-1111 ต่อ 1907  , 081-8056278