ตำแหน่งงานว่าง

หัวหน้าแผนกตรวจสุขภาพนอกสถานที่ (1 ตำแหน่ง)

ลักษณะงาน

- วางแผนการบริหารงานออกหน่วยตรวจสุขภาพนอกสถานที่และการให้บริการฉีดวัคซีน

- ควบคุมกำกับจัดบุคลากร อาทิ แพทย์ พยาบาล ทีมงานอื่นๆ และการบริหารเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการออกหน่วยให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ

- ควบคุม กำกับกระบวนการให้บริการตรวจสุขภาพและการให้บริการอื่นๆ สำหรับ   กิจกรรมนอกสถานที่ตั้งแต่แรกรับงานจากแผนก Sale Check Up จนปิดงาน

         - ดูแลโครงการส่งเสริมสุขภาพและสนับสนุนกิจกรรมบริการหลังการขาย            

คุณสมบัติ   

 - วุฒิปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์

 - ประสบการณ์พยาบาลอย่างน้อย 3  ปี  การให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่

 - มีบุคลิกภาพดี

หมายเหตุ    ทุกตำแหน่งอายุไม่เกิน  35  ปี  

วิธีการสมัคร                                         

ติดต่อ คุณศรีทับทิม (พี่เจี๊ยบ) ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 12 อาคาร Tower B  

Facebook : ร่วมงานกับ รพ.วิภาวดี / E-mail : [email protected]

โทร 02-561-1111 ต่อ 1907  , 081-8056278  

หัวหน้าแผนกตรวจสุขภาพ  (1 ตำแหน่ง)

หัวหน้าแผนกตรวจสุขภาพ 

ลักษณะงาน

           -ควบคุม กำกับ ดูแลของพนักงานในแผนกตรวจสุขภาพ     

 -บริหารผลการปฏิบัติงาน

             -วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน จัดทำแผน KPI ของแผนก

             -ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ  

 -วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์

 -ประสบการณ์พยาบาลอย่างน้อย  5  ปี  การดูแลผู้รับบริการ แบบ IPD , OPD

 -มีประสบการณ์การเป็นหัวหน้าแผนก

หมายเหตุ    ทุกตำแหน่งอายุไม่เกิน  35  ปี  

วิธีการสมัคร                                         

ติดต่อ คุณศรีทับทิม (พี่เจี๊ยบ) ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 12 อาคาร Tower B  

Facebook : ร่วมงานกับ รพ.วิภาวดี / E-mail : [email protected]

โทร 02-561-1111 ต่อ 1907  , 081-8056278  

ผู้ช่วยทันตแพทย์  แผนกทันตกรรม  (หลายอัตรา)

ลักษณะงาน

       -การตรวจสอบดูแลเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับมอบหมาย

         -จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ตามหัตถการ แผนการรักษา

         -เตรียมอุปกรณ์ห้องตรวจ ดูแลสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อการให้บริการ                                                                                                                                                                         -ร่วมกับทันตแพทย์ในการทำหัตถการทันตกรรมในสาขาทั่วไป และเฉพาะทาง และตลอดจนหัตถการเสี่ยง

         -การส่ง Lab ฟัน ให้ตรงกับชื่อ – นามสกุล และ HN

คุณสมบัติ    

         -วุฒิการศึกษา    ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์  หลักสูตร  1  ปี 

หมายเหตุ    ทุกตำแหน่งอายุไม่เกิน  35  ปี  

วิธีการสมัคร                                         

ติดต่อ คุณศรีทับทิม (พี่เจี๊ยบ) ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 12 อาคาร Tower B  

Facebook : ร่วมงานกับ รพ.วิภาวดี / E-mail : [email protected]

โทร 02-561-1111 ต่อ 1907  , 081-8056278  

พนักงานผู้ช่วย   แผนก OPD,WARD,CMS,LR,NS,ICU,สูติ,ทันตกรรม,อายุรกรรมโรคหัวใจ   (หลายอัตรา)

พนักงานผู้ช่วย   แผนก OPD,WARD,CMS,LR,NS,ICU,สูติ,ทันตกรรม,อายุรกรรมโรคหัวใจ

  (หลายอัตรา)

ลักษณะงาน

                -การรับ – ส่งเอกสารภายในและภายนอกแผนก

                 -การดูแลงาน Supply ภายในแผนก

                 -การช่วยเหลืองานพยาบาล ปฏิบัติงานโดยอยู่ภายใต้การดูแลของพยาบาล,ผู้ช่วยพยาบาล,แพทย์

                  -ดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน

                  -ช่วยเก็บข้อมูล และทำสถิติในการพัฒนางานด้านการบริการ

คุณสมบัติ       

 -วุฒิการศึกษา ม.6   และการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ  6  เดือน

 -มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษเบื้องต้น

 -มีไหวพริบ และจิตวิทยา 

หมายเหตุ    ทุกตำแหน่งอายุไม่เกิน  35  ปี  

วิธีการสมัคร                                         

ติดต่อ คุณศรีทับทิม (พี่เจี๊ยบ) ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 12 อาคาร Tower B  

Facebook : ร่วมงานกับ รพ.วิภาวดี / E-mail : [email protected]

โทร 02-561-1111 ต่อ 1907  , 081-8056278  

เทคนิคการแพทย์   (จำนวน  2  อัตรา)

ลักษณะงาน

                 -ลงทะเบียน ตรวจสอบ และรับสิ่งส่งตรวจ

                 -ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือ

                 -ควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

                 -ตรวจวิเคราะห์ และรายงานผลการตรวจวิเคราะห์

                 -ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ   

 -วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์  มีใบประกอบโรคศิลป์

 -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หมายเหตุ    ทุกตำแหน่งอายุไม่เกิน  35  ปี  

วิธีการสมัคร                                         

ติดต่อ คุณศรีทับทิม (พี่เจี๊ยบ) ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 12 อาคาร Tower B  

Facebook : ร่วมงานกับ รพ.วิภาวดี / E-mail : [email protected]

โทร 02-561-1111 ต่อ 1907  , 081-8056278  

เภสัชกร    (จำนวน  2  อัตรา)

ลักษณะงาน

-ตรวจสอบยาและจ่ายยาให้อย่างถูกต้องตามคำสั่งแพทย์ โดยทบทวนคำสั่งการใช้ยาของแพทย์ให้เหมาะสม

-ให้คำแนะนำการใช้ยา และให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้รับบริการและบุคลากรทางการแพทย์

              -ผสมยาให้กับผู้ป่วยเฉพาะราย รวมถึงเตรียมยาที่แพทย์สั่งที่ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด

-ตรวจสอบยาในหน่วยงาน OPD ต่างๆ ให้พร้อมใช้และคงคุณภาพของยา รวมถึงกล่องฉุกเฉิน

             -ตรวจสอบ Stock ยาให้ครบถ้วนในแต่ละวัน ตามประเภทยาที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ    

 -วุฒิการศึกษาปริญญาตรีเภสัชศาสตร์   มีใบประกอบโรคศิลป์

 -มีความรู้ความสามารถด้านการผสมยาเฉพาะราย โดยเฉพาะยาเคมีบำบัด

 -มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หมายเหตุ    ทุกตำแหน่งอายุไม่เกิน  35  ปี  

วิธีการสมัคร                                         

ติดต่อ คุณศรีทับทิม (พี่เจี๊ยบ) ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 12 อาคาร Tower B  

Facebook : ร่วมงานกับ รพ.วิภาวดี / E-mail : [email protected]

โทร 02-561-1111 ต่อ 1907  , 081-8056278  

ผู้ช่วยเภสัชกร  แผนกยาผู้ป่วยใน    (จำนวน  1  อัตรา

ลักษณะงาน

                 -อ่าน – เขียนภาษาอังกฤษได้

                 -ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

                 -จัดยา / จัดเวชภัณฑ์

                 -สามารถเบิกยา / เวชภัณฑ์ / พัสดุสิ้นเปลือง เพื่อจ่ายแผนกต่างๆ

                 -ปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบตามเนื้องาน

คุณสมบัติ  

 -วุฒิการศึกษา ม.6, ประกาศนียบัตร การดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ  หลักสูตร  6  เดือน 

 -เพศหญิง

 -อ่าน – เขียนภาษาอังกฤษได้ และมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

หมายเหตุ    ทุกตำแหน่งอายุไม่เกิน  35  ปี  

วิธีการสมัคร                                         

ติดต่อ คุณศรีทับทิม (พี่เจี๊ยบ) ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 12 อาคาร Tower B  

Facebook : ร่วมงานกับ รพ.วิภาวดี / E-mail : [email protected]

โทร 02-561-1111 ต่อ 1907  , 081-8056278  

พนักงานอาภรณ์ภัณฑ์ (จำนวน 3 อัตรา)

ลักษณะงาน

          -ขนส่งผ้าเปื้อนจากหน่วยงานต่างๆ และจัดรวบรวมเตรียมส่งซักกับบริษัทภายนอก

                 -เช็คจำนวนผ้า ชั่งน้ำหนักผ้าสะอาด และตรวจสอบสภาพผ้าที่ซักสะอาดแล้วก่อนนำแจกจ่าย

                 -จัดเตรียมและนำจ่ายผ้าสะอาดให้กับหอพักผู้ป่วย

                 -ตรวจเช็ค Stock บน Ward และจัดทำบัญชีจำนวนผ้าที่ส่งซักและจ่าย Ward ในแต่ละวัน

                 -ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ 

 -วุฒิการศึกษา   ม.3 ขึ้นไป   ไม่จำกัดเพศ  

หมายเหตุ    ทุกตำแหน่งอายุไม่เกิน  35  ปี  

วิธีการสมัคร                                         

ติดต่อ คุณศรีทับทิม (พี่เจี๊ยบ) ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 12 อาคาร Tower B  

Facebook : ร่วมงานกับ รพ.วิภาวดี / E-mail : [email protected]

โทร 02-561-1111 ต่อ 1907  , 081-8056278  

พนักงานขับรถกอล์ฟ   (จำนวน  2  อัตรา)

ลักษณะงาน

                บริการขับรถกอล์ฟรับ-ส่ง  ผู้มารับบริการ ระหว่างอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาล

คุณสมบัติ   

 -วุฒิการศึกษาม.3  ขึ้นไป

-เป็นผู้พิการที่สามารถขับกอล์ฟได้

หมายเหตุ    ทุกตำแหน่งอายุไม่เกิน  35  ปี  

วิธีการสมัคร                                         

ติดต่อ คุณศรีทับทิม (พี่เจี๊ยบ) ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 12 อาคาร Tower B  

Facebook : ร่วมงานกับ รพ.วิภาวดี / E-mail : [email protected]

โทร 02-561-1111 ต่อ 1907  , 081-8056278  

 

พนักงานบริการสิทธิประโยชน์   (จำนวน  1  อัตรา)

ลักษณะงาน

                 -ดูแลกลุ่มลูกค้าประกันผู้ป่วยนอก

                 -รับชำระเงินค่ารักษาส่วนเกินประกัน

                 -ประสานงานบริษัทประกัน

                 -บันทึกค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบบริษัทประกัน

                 -พิจารณาความคุ้มครองเบื้องต้น

คุณสมบัติ    

 -วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาธารณสุข  

 -เพศหญิง 

 -สามารถขึ้นเวรเป็นกะได้

 -มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

หมายเหตุ    ทุกตำแหน่งอายุไม่เกิน  35  ปี  

วิธีการสมัคร                                         

ติดต่อ คุณศรีทับทิม (พี่เจี๊ยบ) ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 12 อาคาร Tower B  

Facebook : ร่วมงานกับ รพ.วิภาวดี / E-mail : [email protected]

โทร 02-561-1111 ต่อ 1907  , 081-8056278  

พนักงานลงทะเบียน    (จำนวน   1  อัตรา)

ลักษณะงาน

                 -บริการลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ – เก่า

                 -บริการตรวจสิทธิการเบิกของผู้ป่วยเบื้องต้น

                 -บริการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ป่วย

                 -บริการลงทะเบียนทารกแรกเกิด

คุณสมบัติ 

 -วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขา  ไม่จำกัดเพศ    

 -สามารถขึ้นเวรเป็นกะได้

 -มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาต่างประเทศ

 -มีประสบการณ์ด้านงานลงทะเบียนใน รพ. อย่างน้อย 1 ปี

-มีความรู้ในการตรวจสอบสิทธิการเบิกของผู้ป่วย

 

หมายเหตุ    ทุกตำแหน่งอายุไม่เกิน  35  ปี  

วิธีการสมัคร                                         

ติดต่อ คุณศรีทับทิม (พี่เจี๊ยบ) ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 12 อาคาร Tower B  

Facebook : ร่วมงานกับ รพ.วิภาวดี / E-mail : [email protected]

โทร 02-561-1111 ต่อ 1907  , 081-8056278  

พนักงานเอกสารการแพทย์    (จำนวน  1  อัตรา)

ลักษณะงาน

                 -ประสานงานขอประวัติการรักษา

                 -บริการขอใบรับรองแพทย์ย้อนหลัง

                 -บริการขอประวัติผู้ป่วยพิจารณาสินไหม / ทำประกันชีวิต

คุณสมบัติ 

 -วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขา  ไม่จำกัดเพศ 

 -สามารถขึ้นเวรเป็นกะได้

 -มีความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ    ทุกตำแหน่งอายุไม่เกิน  35  ปี  

วิธีการสมัคร                                         

ติดต่อ คุณศรีทับทิม (พี่เจี๊ยบ) ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 12 อาคาร Tower B  

Facebook : ร่วมงานกับ รพ.วิภาวดี / E-mail : [email protected]

โทร 02-561-1111 ต่อ 1907  , 081-8056278  

ตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ ( 1 อัตรา)

ลักษณะงาน

-พัฒนาโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้ใช้งาน เพื่อให้  ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

-พัฒนาระบบ Internet เพื่อสนับสนุน KM , LO ตลอดจนระบบคุณภาพของบริษัท

             -แก้ไขปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษัท

-ดูแลตรวจสอบข้อมูลหลัก กำหนดสิทธิ์การเข้าถึง และกำหนดข้อมูลหลักที่ใช้ในโปรแกรมบริษัท

            -ดึงข้อมูลทางสารสนเทศ เพื่อนำไปวิเคราะห์

-ให้คำปรึกษาผู้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท ตลอดจนการนำเทคโนโลยี ต่างๆ ด้านโปรแกรมมาใช้งาน

-ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  

คุณสมบัติ  

 -วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 -ไม่จำกัดเพศ

 -มีความรู้ ความสามารถในการเขียนโปรแกรม

 -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

หมายเหตุ    ทุกตำแหน่งอายุไม่เกิน  35  ปี  

วิธีการสมัคร                                         

ติดต่อ คุณศรีทับทิม (พี่เจี๊ยบ) ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 12 อาคาร Tower B  

Facebook : ร่วมงานกับ รพ.วิภาวดี / E-mail : [email protected]

โทร 02-561-1111 ต่อ 1907  , 081-8056278