หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ | Vibhavadi

ราคาล่าสุด

VIBHA

฿2.46
เปลี่ยนแปลง+0.02 (+0.82%)
ราคาปิดก่อนหน้า2.44
ราคาเปิด2.42
ราคาสูงสุด2.46
ราคาต่ำสุด2.42
ราคาเฉลี่ย2.46
ข้อมูลล่าสุด 28/01/2022 17:44:28

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ชี้แจงผลดาเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2564

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทร่วม

แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บมจ.รพ.วิภาวดี VIBHA-W3

แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIBHA-W3) ครั้งที่ 5

ชี้แจงผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2564

แจ้งนโยบายการจัดหาวัคซีน Moderna

ชี้แจงผลดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2564

แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

มาตรการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สาหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจาปี 2564

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 พร้อมเอกสารการประชุมบนเว็บไซต์

แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 อนุมัติการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

การลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด

ดูเพิ่มเติม

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล โดยเป็นโรงพยาบาลเอกชนมากว่า 33 ปี ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลวิภาวดี ให้บริการแก่ผู้ป่วยนอกและ ผู้ป่วยใน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขาพร้อมทั้งบุคลากรด้านการแพทย์ พยาบาล และอุปกรณ์การแพทย์ ที่ใช้ในการตรวจและการวินิจฉัยโรคที่ทันสมัย เป็นโรงพยาบาลเอกชน ที่ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล (JCI Accreditation) ตามมาตรฐานการรับรอง สหรัฐอเมริกา และได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Thai Hospital Accreditation – HA)

รายงานประจำปี

ปี 2564

7 เมษายม 2564

ดาวน์โหลด

ข่าวแจ้งนักลงทุน

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

PDF
ดาวน์โหลดเอกสาร (2 mb)

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

อีเมล์รับข่าวสาร

ท่านสามารถติดตาม และรับข่าวสารล่าสุดจากบริษัทของเรา ผ่านช่องทางด้านล่าง