หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ | รพ.วิภาวดี (Vibhavadi Hospital)

ราคาล่าสุด

VIBHA

฿2.52
เปลี่ยนแปลง ( %)
ราคาปิดก่อนหน้า2.52
ราคาเปิด2.54
ราคาสูงสุด2.56
ราคาต่ำสุด2.52
ราคาเฉลี่ย2.53
ข้อมูลล่าสุด 09-06-2023 05:40:37

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท (เพิ่มเติม)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566, การจ่ายเงินปันผล, การลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขข้อบังคับบริษัท (แก้ไขระเบียบวาระที่ 1)

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565

แจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายปันผล

กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2566, การจ่ายเงินปันผล, การลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขข้อบังคับบริษัท

แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า สำหรับการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชี้แจงผลดาเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565

การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท บริษัท ปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท จากัด

แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การกาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 การเพิ่มทุนการออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (VIBHA-W4)

แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565

แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ (VIBHA-W3) ครั้งสุดท้าย

แจ้งการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลธนบุรี รังสิต

ชี้แจงผลดำเนินงาน ปี 2564

แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 อนุมัติการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ชี้แจงผลดาเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2564

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทร่วม

แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บมจ.รพ.วิภาวดี VIBHA-W3

แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIBHA-W3) ครั้งที่ 5

ชี้แจงผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2564

แจ้งนโยบายการจัดหาวัคซีน Moderna

ชี้แจงผลดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2564

แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

มาตรการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สาหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจาปี 2564

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 พร้อมเอกสารการประชุมบนเว็บไซต์

แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 อนุมัติการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

การลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด

ดูเพิ่มเติม

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล โดยเป็นโรงพยาบาลเอกชนมากว่า 33 ปี ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลวิภาวดี ให้บริการแก่ผู้ป่วยนอกและ ผู้ป่วยใน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขาพร้อมทั้งบุคลากรด้านการแพทย์ พยาบาล และอุปกรณ์การแพทย์ ที่ใช้ในการตรวจและการวินิจฉัยโรคที่ทันสมัย เป็นโรงพยาบาลเอกชน ที่ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล (JCI Accreditation) ตามมาตรฐานการรับรอง สหรัฐอเมริกา และได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Thai Hospital Accreditation – HA)

รายงานประจำปี

ปี 2566

29 มีนาคม 2566

ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

PDF
ดาวน์โหลดเอกสาร (2 mb)

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

อีเมล์รับข่าวสาร

ท่านสามารถติดตาม และรับข่าวสารล่าสุดจากบริษัทของเรา ผ่านช่องทางด้านล่าง