คุณภาพมาตรฐานระดับสากล

ISO 9001 : 2008

          โรงพยาบาลวิภาวดี เริ่มทำระบบคุณภาพ ISO ตั้งแต่ปี 2541 และได้รับการรับรองในปี 2542 ซึ่งเป็นเวลานานแล้ว ที่โรงพยาบาลวิภาวดีสามารถธำรง รักษา และพัฒนาระบบมาตรฐาน ISO ไว้ได้ โดยการรับรองจาก UKAS ประเทศอังกฤษ 

มาตรฐาน ISO ได้พัฒนา Version ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานอุตสาหกรรมต่างๆทั่วโลก โดยโรงพยาบาลวิภาวดี ได้รับการรับรองตาม Version ต่างๆ ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

Hospital Accreditation (HA)

         มาตรฐาน Hospital Accredited ของกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย เป็นอีก 1 มาตรฐาน ที่โรงพยาบาลวิภาวดีได้รับการรับรองระบบคุณภาพตั้งแต่ปี 2554 โดยคำนึงถึงคุณภาพที่เฉพาะเจาะจงกับโรงพยาบาลในประเทศไทย ที่ต้องมีตัวชี้วัดสำคัญและมีการเปรียบเทียบตัวชี้วัดที่ดีของแต่ละโรงพยาบาล รวมถึงความร่วมมือในการพัฒนา ซึ่งมีความจำเป็นและเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้ใช้บริการ ในการที่โรงพยาบาลวิภาวดี ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน HA ประเทศไทย

<