ข่าวสาร และกิจกรรม

ประกาศ สำหรับไตรมาสที่ 1/65 สามารถเลือกวันนัดหมายฉีดวัคซีน Moderna

สำหรับผู้ที่จองซื้อวัคซีน Moderna รอบไตรมาสที่ 1/65 (ท่านที่จองวัคซีนระหว่างวันที่ 31 ส.ค.64 ถึง 12 ต.ค. 64 ) ตามที่โรงพยาบาลวิภาวดีได้ส่ง Link เปิดระบบให้ท่านลงทะเบียนชื่อผู้ฉีดวัคซีน Moderna รอบไตรมาสที่ 1/65 แล้วนั้น ระบบจะเปิดให้ท่านจองวันเวลานัดฉีดได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไปโดยต้องให้ผู้ที่จองซื้อวัคซีน Moderna รอบไตรมาสที่ 4/64 ดำเนินการเรียบร้อยก่อน   เลื่อนนัด/เช็คคิว/เปลี่ยนชื่อผู้ฉีด : https://www.vibhavadi.co.th/modernavaccine/default/

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับผู้ที่จองซื้อวัคซีน Moderna รอบไตรมาสที่ 4/64 ขยายถึง วันที่ 30 เมษายน 2565

ประกาศ!! สำหรับผู้ที่จองซื้อวัคซีน Moderna รอบไตรมาสที่ 4/64 (ท่านที่จองวัคซีนระหว่างวันที่ 16มิ.ย.64-3 ก.ค.64) โรงพยาบาลวิภาวดี ขยายเวลาการจองฉีดวัคซีน Moderna รอบไตรมาสที่ 4/64 จากเดิม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 >>>ขยายถึง วันที่ 30 เมษายน 2565<<< ท่านสามารถเข้าไปเลื่อนกำหนดจองฉีดวัคซีนได้ใหม่ทางระบบ ผ่านทาง [email protected] ของรพ. @vibhavadihospital ขอให้ท่านรีบดำเนินการภายใน 31 ม.ค.65 หมายเหตุ: โรงพยาบาลได้เพิ่มหมายเลขติดต่อภายในเป็น 12 คู่สาย ศูนย์วัคซีนโมเดอร์นา โทร.02-0581111 ต่อ 2445-56 เป็นช่องทางติดต่อที่สะดวกมากขึ้นเพื่อรองรับการบริการสำหรับทุกท่านต่อไป เลื่อนนัด/เช็คคิว/เปลี่ยนชื่อผู้ฉีด : https://www.vibhavadi.co.th/modernavaccine/default/

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ!! นัดหมายฉีดวัคซีนใหม่ Lot ที่ 3 สำหรับผู้ที่ถูกเลื่อนนัดออกไป

  ด้วย รพ.วิภาวดี จะทำการปรับวันนัดหมายฉีดวัคซีนใหม่ เนื่องจากการส่งมอบวัคซีนขาดช่วง ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. 2564 จากแถลงการณ์ขององค์การเภสัชกรรม ที่จะได้รับวัคซีน lot 3 มาถึงประเทศไทย เดือน มกราคม 2565 นี้  รพ.จึงพร้อม ที่จะฉีดวัคซีน วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 โดยโรงพยาบาลต้องทำการกำหนดวันนัดฉีด ใหม่ตามลำดับคิวเดิมที่ท่านได้รับไปแล้ว   ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาล ได้เพิ่มกำลังการฉีดจากเดิม 1,800 คนต่อวัน เป็น 2,500 คน ต่อวัน เพื่อเร่งฉีดให้ถึง  คิวของท่านโดยเร็ว โรงพยาบาลจะทำการ SMS ถึงท่านให้ทราบกำหนดการนัดหมายใหม่ (ซึ่งอาจคาดเคลื่อนจากเดิมบ้าง) โดย ท่านสามารถเปลี่ยนวัน เวลาได้ จนถึงก่อนกำหนดนัดตามระบบล่วงหน้า 2 วันก่อนถึงวันฉีด  หมายเหตุ รพ.คาดว่า จะได้รับ วัคซีน ทั้งหมดประมาณ 50,000 โดส  ใน lot นี้   ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2565   เช็คคิว/เปลี่ยนชื่อผู้ฉีด : https://www.vibhavadi.co.th/modernavaccine/default/   ☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์วัคซีน Moderna โทร. 02-0581111 ต่อ 2445-7 ทุกวัน เวลา 08.30-17.00 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลวิภาวดี ขอเลื่อนฉีดวัคซีน Moderna สำหรับผู้ที่มีคิวฉีด วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ!!   โรงพยาบาลวิภาวดี ขอเลื่อนฉีดวัคซีน Moderna สำหรับผู้ที่มีคิวฉีด วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป เนื่องจากยังไม่ได้รับจัดสรรวัคซีนจากองค์การเภสัชกรรม ในล๊อตที่ 3  หากโรงพยาบาลได้รับจัดสรรวัคซีน Moderna มาเมื่อใด จะรีบทำการ SMS แจ้งวันฉีดวัคซีนให้ท่านทราบทันที โดยจะลำดับจากวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เป็นวันแรก ท่านยังสามารถปรับเปลี่ยน ผู้ฉีดได้ จนกว่า รพ.จะมี SMS ไปยืนยันการนัดหมาย หลังจากได้รับจัดสรรวัคซีนมาในล๊อตที่ 3 มาแล้ว   หมายเหตุ : ●ท่านที่รับวัคซีน Moderna เป็นเข็ม 1 ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564-22 ธันวาคม 2564 ทางรพ. ได้เก็บวัคซีนเข็มที่ 2 ให้ท่าน ได้ฉีดตามกำหนด ●ขอให้ท่านติดตามข่าวสารผ่านช่องทางหลักของโรงพยาบาลเท่านั้น ●จุดฉีดวัคซีน Moderna โรงพยาบาลวิภาวดี และ Call Center ศูนย์วัคซีน Moderna  ปิดให้บริการ ในวันที่ 31 ธ.ค. 2564 - 3 ม.ค. 2565   ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564   ☎ศูนย์วัคซีนโมเดอร์นา  รพ.วิภาวดี  โทร.02-5611111 ต่อ 2445-7 ทุกวัน เวลา 08.30-17.00 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลวิภาวดี เรื่อง นโยบายการจัดบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  โรงพยาบาลวิภาวดี เรื่อง  นโยบายการจัดบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด้วย โรงพยาบาลวิภาวดี มีเป้าหมายเพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงอันตรายของพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสุขภาพให้เกิดความปลอดภัยและส่งเสริมภาพพจน์ด้านความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อพนักงาน ผู้รับบริการและสังคม จึงกำหนดนโยบายการจัดบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดังต่อไปนี้ โรงพยาบาลวิภาวดี จะบริหารระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้สอดคล้องกับกฎหมายมาตรฐานสากล และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่โรงพยาบาลวิภาวดีนำมาประยุกต์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานและผู้รับบริการ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โรงพยาบาลวิภาวดี มุ่งมั่นการลดอุบัติเหตุและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการทำงาน และความเจ็บป่วย พร้อมทั้งมีการปรับปรุงผลการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลวิภาวดี จะดำเนินการจัดบริการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานให้กับผู้รับบริการภายในโรงพยาบาล ภายนอกโรงพยาบาล บุคคลากรในโรงพยาบาลและพัฒนางานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โรงพยาบาลวิภาวดี จะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองค์กรผ่านอาสาสมัครอาชีวอนามัย (อสอ.) ที่จัดตั้งขึ้นในแต่ละแผนกของโรงพยาบาล ทั้งนี้งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานให้ถือว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในองค์กรทุกคนที่จะต้องช่วยกันปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐาน            นายแพทย์ชัยสิทธ์ คุปต์วิวัฒน์    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ จุดฉีดวัคซีน Moderna โรงพยาบาลวิภาวดี และCall Center ศูนย์วัคซีน Moderna ปิดให้บริการในวันที่ 31 ธ.ค. 2564 - 3 ม.ค. 2565

จุดฉีดวัคซีน Moderna โรงพยาบาลวิภาวดี และCall Center ศูนย์วัคซีน Moderna ปิดให้บริการในวันที่ 31 ธ.ค. 2564 - 3 ม.ค. 2565   ช่วงเวลาดังกล่าว โรงพยาบาลขอสงวนช่องทางการติดต่อ Call Center ของรพ.สำหรับนัดหมายผู้ป่วยที่จำเป็นต้องพบแพทย์เท่านั้น   1. สำหรับผู้ที่ได้รับคิวในช่วงวันที่ 31 ธค.64-3 มค.65 หรือผู้ที่มีคิวแต่ยังไม่ประสงค์จะฉีดในรอบนี้ สิทธิ์ของท่านจะยังอยู่ ทางโรงพยาบาลจะแจ้งวันนัดหมายในรอบการฉีดครั้งต่อไปอีกครั้ง  โดยขึ้นอยู่กับการจัดสรรวัคซีนที่โรงพยาบาลได้รับ   2. การรับสิทธิ์วัคซีนเป็นไปตามจำนวนวัคซีนที่โรงพยาบาลได้รับการจัดสรรในแต่ละรอบ   3. ก่อนนัดหมายวันฉีดวัคซีนในระบบ ควรศึกษาข้อมูลระยะห่างที่เหมาะสมในการรับวัคซีน เพื่อความปลอดภัยของท่าน   4. ขอให้ท่านติดตามข่าวสารผ่านช่องทางหลักของโรงพยาบาลเท่านั้น   ■ เช็คคิวฉีด https://www.vibhavadi.co.th/modernavaccine/default/   ประกาศ ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2564 . ☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์วัคซีน Moderna โทร. 02-5611111 ต่อ 2445-7 ทุกวัน เวลา 08.30-17.00 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลวิภาวดี ได้จัดจุดฉีดวัคซีน Moderna ไว้ 2 จุด

เรียนผู้รับบริการฉีดวัคซีน Moderna   เพื่อความสะดวก รพ.วิภาวดี ได้จัดจุดฉีดวัคซีน Moderna ไว้ 2 จุดดังนี้ ● สำหรับประชาชนทั่วไปที่ฉีดวัคซีน Moderna เข็มที่ 1 และเข็มกระตุ้น รับบริการได้ที่ ชั้น 9 อาคาร 4 ● สำหรับประชาชนทั่วไป ผู้ฉีดวัคซีน Moderna เข็มที่ 2 และสำหรับลูกค้าองค์กร ผู้ฉีดวัคซีน Moderna เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 รับบริการได้ที่ ชั้น 9 อาคาร Vi Plaza ซึ่งผู้รับบริการสามารถสอบถามจุดให้บริการวัคซีน จากเจ้าหน้าที่ รพ. และเจ้าหน้าที่ รปภ. ได้ . เอกสารที่ต้องเตรียม 1. ลูกค้าจะได้รับ sms ล่วงหน้า 2 วันก่อนถึงวันฉีด เพื่อกรอกแบบประเมินยินยอมรับวัคซีน 2.ในวันฉีดเตรียมบัตรประชาชนฉบับจริง กรณีเปลี่ยนชื่อสกุลให้เตรียมเอกสารใบเปลี่ยนชื่อสกุลมาด้วย 3. ต่างชาติ เตรียมหนังสือเดินทาง (Passport), ใบอนุญาตทำงาน (Work permit) /บัตรชมพู, หรือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน(บัตรขาว) . เช็คคิวฉีดได้ที่ลิงค์นี้ : https://www.vibhavadi.co.th/modernavaccine/default/ . สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์วัคซีน Moderna โทร. 02-5611111 ต่อ 2445-7 ทุกวัน เวลา 08.30-17.00 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รพ.วิภาวดี จับมือร่วมเป็นผู้สนับสนุนทัพกิเลนผยองรายใหม่!! สโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ด

MTUTD: WELCOME THE NEW PARTNER - VIBHAVADI HOSPITAL รพ.วิภาวดี จับมือร่วมเป็นผู้สนับสนุนทัพกิเลนผยองรายใหม่!! สโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ด โรงพยาบาลวิภาวดีได้ก้าวเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนสโมสร อย่างเป็นทางการฤดูกาลใหม่ โดยในแมตช์ รีโว่ ไทยลีก 2021-22 กับ นครราชสีมา ที่ผ่านมา ผู้บริหารสโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ด นำโดย คุณวิลักษณ์ โหลทอง ประธานสโมสรฯ และคุณรณฤทธิ์ ซื่อวาจา ผู้อำนวยการสโมสรฯ พร้อมด้วย คุณพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบของที่ระลึกและเปิดตัวเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ ซึ่งการเข้ามาของ โรงพยาบาลวิภาวดี จะช่วยให้นักฟุตบอล เมืองทอง ยูไนเต็ด ได้รักษาร่างกายรวมถึงการบาดเจ็บ ด้วยทีมแพทย์ที่มีคุณภาพ และอุปกรณ์ที่ทันสมัย เป็นอีกหนึ่งพันธมิตรสำคัญของสโมสรที่จะเดินหน้าประสบความสำเร็จไปพร้อมกัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศวันนัดหมายฉีดวัคซีนใหม่ Lot ที่ 2 สำหรับผู้ที่ถูกเลื่อนนัดออกไป

ด้วย รพ.วิภาวดี จะทำการปรับวันนัดหมายฉีดวัคซีนใหม่ เนื่องจากการส่งมอบวัคซีนขาดช่วง ตั้งแต่วันที่ 16 พย 2564  จากแถลงการณ์ขององค์การเภสัชกรรม ที่จะได้รับวัคซีน lot 2 มาถึงประเทศไทย วันที่ 27 พย. นี้  รพ.จึงพร้อม ที่จะฉีดวัคซีน วันจันทร์ที่ 29 พย.โดย โรงพยาบาลต้องทำการกำหนดวันนัดฉีด ใหม่ตามลำดับคิวเดิมที่ท่านได้รับไปแล้ว ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาล ได้เพิ่มกำลังการฉีดจากเดิม 1800 คนต่อวัน เป็น 2500 คน ต่อวัน เพื่อเร่งฉีดให้ถึง  คิวของท่านโดยเร็ว โรงพยาบาลจะทำการ SMS ถึงท่านให้ทราบกำหนดการนัดหมายใหม่ (ซึ่งอาจคาดเคลื่อนจากเดิมบ้าง) โดย ท่านสามารถเปลี่ยนวัน เวลาได้ จนถึงก่อนกำหนดนัดตามระบบล่วงหน้า 2 วันก่อนถึงวันฉีด   หมายเหตุ รพ.คาดว่า จะได้รับ วัคซีน ทั้งหมด ประมาณ 80,000 โดส ใน lot นี้ และจะทำการฉีดได้ถึง วันที่ 17 ธค.64 หลังจากนั้น ต้องรอวัคซีน lot ต่อไป ศูนย์วัคซีน Moderna โทร. 02-5611111 ต่อ 2445-7 ทุกวัน เวลา 08.30-17.00 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม