โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ประกอบอาหาร

ผู้สัมผัสอาหาร มีความสำคัญอย่างมาก และเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภค รพ.วิภาวดีได้จัดทำโปรแกรมตรวจสุชภาพสำหรับผู้ประกอบอาหาร ให้กับคนกลุ่มนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้มั่นใจต่อการรับบริการ 1. เหมาะสำหรับผู้สัมผัสอาหาร เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ประกอบอาหารสู่ผู้บริโภค 2. โปรแกรมนี้ประกอบด้วยรายละเอียดการตรวจ ดังนี้ - ตรวจความผิดปกติของปอด วัณโรคปอด - ตรวจดูภาวะการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ และตับอักเสบบี - ตรวจอุจจาระเพื่อดูพยาธิ และดูเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหาร เชื้อ Salmonella ที่ทำให้เกิดโรคท้องร่วง - ตรวจภาวะดูโรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ

ราคา3,300 - 3,300 ฿
หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกตรวจสุขภาพ อาคาร 2 ชั้น G เบอร์โทรศัพท์ 02-5611111 ต่อ 2110 , 2111

รายละเอียดแพคเกจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ประกอบอาหาร

ราคา3,300
รายการตรวจ
1 ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
2 ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก Chest X-ray
3 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count
4 ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ Anti HAV IgM
5 ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี HbsAg
6 ตรวจปัสสาวะ Urine exam
7 ตรวจหาพยาธิและเลือดในอุจจาระ Stool exam / Stool C/S
8 สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ Medical Report

เงื่อนไขในการรับบริการ
1. ไม่ต้องงดอาหารก่อนตรวจ
2. สามารถรอฟังผลได้ใน 2 ชั่วโมง (ยกเว้นผลอุจจาระเพาะเชื้อ ใช้เวลา 3 วันทำการ)

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

1. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึงการตรวจเพิ่มเติมและการรักษาพยาบาลอื่นๆ (นอกเหนือจากรายการข้างต้น)
2. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. ราคานี้สามารถใช้และเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้. - 31 ธ.ค. 66

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0