โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในฐานปฏิบัติงานนอกชายฝั่ง (Offshore)

Pre-employment Medical Checkup For offshore site workers โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงอายุ ได้แก่ อายุต่ำกว่า 35 ปี, อายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป, อายุน้อยกว่า 60 ปี และอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป

ราคา5,265 - 16,830 ฿
หมดเขต 31 ธันวาคม 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โทร.0-2561-1111 ต่อ 2110, 2111

รายละเอียดแพคเกจ

1. โปรแกรม Offshore PTTEP สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี

ราคา5,390

1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ (Occupational physical)
- ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง, วัดความดันโลหิต, วัดชีพจร, ดัชนีมวลกาย (BMI)
2. ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ (Eye Examination)
3. ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์ ( Dental Examination)
4. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X- ray) 5. ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือด (CBC)
6. ตรวจไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
7. ตรวจระดับกรดยูริค (Uric acid)
8. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
9. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT , SGPT,Alk)
10. ตรวจการทำงานของไต (Bun,Cretinine)
11. ตรวจหาหมู่เลือด (ABO / Rh)
12. ตรวจปัสสาวะ (Urine exam) 
13.ตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยิน ( Audiogram)

2. โปรแกรม Offshore PTTEP สำหรับผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป

ราคา11,340

1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ (Occupational physical)
- ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง, วัดความดันโลหิต, วัดชีพจร, ดัชนีมวลกาย (BMI)
2. ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ (Eye Examination) 
3. ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์ ( Dental Examination) 
4. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X- ray) 
5. ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือด (CBC) 
6. ตรวจไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL) 
7. ตรวจระดับกรดยูริค (Uric acid) 
8. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) 
9. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT , SGPT,Alk) 
10. ตรวจการทำงานของไต (Bun,Cretinine) 
11. ตรวจหาหมู่เลือด (ABO / Rh) 
12. ตรวจปัสสาวะ (Urine exam) 
13.ตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยิน ( Audiogram) 
14. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 
15. ตรวจคลื่นหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exerise Stress Test) 
16. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (Ultrasound Upper Abdomen)

3. โปรแกรม Offshore Chevron สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี

ราคา5,265

1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ (Occupational physical)
- ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง, วัดความดันโลหิต, วัดชีพจร, ดัชนีมวลกาย (BMI) 
2. ตรวจความคมชัดของสายตาโดยการอ่านชาร์ท 
3. ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์ ( Dental Examination) 
4. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X- ray) 
5. ตรวจปัสสาวะ (Urine exam) 
6. ตรวจหาหมู่เลือด (ABO / Rh) 
7. ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือด (CBC) 
8. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) 
9. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL) 
10. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT , SGPT,Alk) 
11. ตรวจการทำงานของไต (Bun,Cretinine) 
12. ตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยิน ( Audiogram) 
13. ตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด ( Pulmonary Function Test )

4. โปรแกรม Offshore Chevron สำหรับผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป

ราคา5,815

1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ (Occupational physical)
- ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง, วัดความดันโลหิต, วัดชีพจร, ดัชนีมวลกาย (BMI) 
2. ตรวจความคมชัดของสายตาโดยการอ่านชาร์ท 
3. ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์ ( Dental Examination)
4. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X- ray) 
5. ตรวจปัสสาวะ (Urine exam) 
6. ตรวจหาหมู่เลือด (ABO / Rh) 
7. ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือด (CBC) 
8. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) 
9. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL) 
10. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT , SGPT,Alk) 
11. ตรวจการทำงานของไต (Bun,Cretinine) 
12. ตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยิน ( Audiogram) 
13. ตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด ( Pulmonary Function Test ) 
14. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

5. โปรแกรม Offshore Mubadala สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปี

ราคา13,030

1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ (Occupational physical)
- ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง, วัดความดันโลหิต, วัดชีพจร, ดัชนีมวลกาย (BMI) 
2. ตรวจสุขภาพช่องปากโดยทันตแพทย์ (Dental Examination) 
3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) 
4. ตรวจหมู่โลหิต (ABO, Rh ) 
5. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) 
6. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol,Triglyceride,HDL,LDL) 
7. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT , SGPT,Alkaline phosphatase) 
8. ตรวจการทำงานของไต (BUN, Cretinine) 
9. ตรวจระดับกรดยูริค (Uric acid) 
10. ตรวจปัสสาวะ (Urine exam) 
11. ตรวจเอ๊กซเรย์ทรวงอก (Chest X- ray) 
12. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 
13. ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung function) 
14. ตรวจคัดกรองสมรรถภาพสายตาอาชีวอนามัย (Occuptional vision test) 
15. ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram) 
16. ตรวจการสัมผัสสาร Lead or Lead compoundในรูป Lead in blood 
17. ตรวจการสัมผัสสาร Arsenic or Arsenic compound ในรูป Inorganic arsenic + Methylates metabolites in urine 
18. ตรวจการสัมผัสสาร Mercury or Mercury compound ในรูป Mercury in urine 
19. ตรวจการสัมผัสสาร Benzene ในรูป t,t-Muconic acid in urine 20. ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ (Amphetamin) 
21. ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ (Cannabinoids (Marijuana)) 
22. ตรวจหาสารเสพติดมอร์ฟีน (Opiate (FPIA)) 
23.ตรวจหาสารโคเคนในปัสสาวะ (Cocaine)

6. โปรแกรม Offshore Mubadala สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

ราคา16,830

1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ (Occupational physical)
- ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง, วัดความดันโลหิต, วัดชีพจร, ดัชนีมวลกาย (BMI) 
2. ตรวจสุขภาพช่องปากโดยทันตแพทย์ (Dental Examination) 
3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) 
4. ตรวจหมู่โลหิต (ABO, Rh ) 
5. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) 
6. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol,Triglyceride,HDL,LDL) 
7. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT , SGPT,Alkaline phosphatase) 
8. ตรวจการทำงานของไต (BUN, Cretinine) 
9. ตรวจระดับกรดยูริค (Uric acid) 
10. ตรวจปัสสาวะ (Urine exam) 
11. ตรวจเอ๊กซเรย์ทรวงอก (Chest X- ray) 
12. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 
13. ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung function) 
14. ตรวจคัดกรองสมรรถภาพสายตาอาชีวอนามัย (Occuptional vision test) 
15. ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram) 
16. ตรวจการสัมผัสสาร Lead or Lead compoundในรูป Lead in blood 
17. ตรวจการสัมผัสสาร Arsenic or Arsenic compound ในรูป Inorganic arsenic + Methylates metabolites in urine 
18. ตรวจการสัมผัสสาร Mercury or Mercury compound ในรูป Mercury in urine 
19. ตรวจการสัมผัสสาร Benzene ในรูป t,t-Muconic acid in urine 20. ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ (Amphetamin) 
21. ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ (Cannabinoids (Marijuana)) 
22. ตรวจหาสารเสพติดมอร์ฟีน (Opiate (FPIA)) 
23.ตรวจหาสารโคเคนในปัสสาวะ (Cocaine) 
24. ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST)

7. โปรแกรมสุขภาพ Offshore สำหรับผู้ปฎิบัติงานในธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติตามมาตรฐาน (OEUK)

ราคา6,030

1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์  (Physical examination)  
2. วัดสัญญาณชีพ น้ำหนัก ส่วนสูง (Vital signs, Height and Weight measurement)
3. วัด VA + บอดสี (Color vision screening)+ Near  vision test
4. ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Examination)
5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ( Complete Blood Count)
6. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting blood sugar)
7. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
8. ตรวจการทำงานของไต (Bun, Creatinine)
9. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT,SGPT)
10. ตรวจเอ็กซ์เรย์ทรวงอก (Chest X-ray)
11. คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 
12. สมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram)
13. สมรรถภาพปอด (Pulmonary function test)

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

- รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
- สอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โทร.0-2561-1111 ต่อ 2110, 2111

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

แพ็คเกจอื่น ๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง

<