บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

เมื่อวันที่ 28 ธันวามคม 2566 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี (30 ธ.ค. 2566 - 30 ธ.ค. 2569)

ถือเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีพร้อมก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีความยั่งยืน


#CAC #VibhavadiHospital #โรงพยาบาลวิภาวดี

<