ข้อมูลแพทย์

พญ. พนิดา จารุเวฬ

สูติ-นรีเวช

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
17:00 - 20:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

- แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 สาขาสูตินรีเวชกรรม รพ.พระมงกุฏเกล้า

- วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์และนรเวชวิทยา

- สมาชิกราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย