ข้อมูลแพทย์

พญ. ปองหทัย สุขานุศาสน์

หู คอ จมูก

โสต ศอ นาสิก

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
08:30 - 16:00 น.
วันอังคาร
08:30 - 16:00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
08:30 - 16:00 น.
วันศุกร์
08:30 - 12:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
14:00 - 19:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อพ.ศ. 2547
- วุฒิบัตร สาขาโสต ศอ นาสิก จาก โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อพ.ศ.2554 

-M.D.,Faculty of Medicine,Srinakhanarinwirot University,2004

-Diploma of the Thai Board of Otolaryngology-Head and Neck Surgery,2004