ข้อมูลแพทย์

ทพญ. กิตติ์ภารัช กมลธรรม

ทันตกรรม

ทันตกรรมจัดฟัน

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
13:00 - 16:00 น.
สัปดาห์ที่ 1,2
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
09:00 - 15:00 น.
(สัปดาห์ที่ 1,)
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.2554

- ประกาศนียบัตร สาขาสุขภาพช่องปาก (หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2561

<