ข้อมูลแพทย์

พญ.นฎาประไพ ไกรศรศิลป์

แผนกกุมารเวช

ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
09:30 - 15:00 น.
วันอังคาร
09:30 - 15:00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
09:30 - 15:00 น.
วันศุกร์
09:30 - 15:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

      - แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร  พ.ศ. 2551

      - วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชนี พ.ศ. 2557

      - วุฒิบัตรอนุสาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชนี พ.ศ.2560