ข้อมูลแพทย์

พญ. อรพรรณ ลักขณาวงศ์

ผิวหนัง

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
08:30 - 15:30 น.
วันพุธ
08:30 - 15:30 น.
วันพฤหัสบดี
08:30 - 15:30 น.
วันศุกร์
08:30 - 15:30 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
08:00 - 12:30 น.

ประวัติแพทย์

 แพทย์สาขาโรคผิวหนัง

- แพทยศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2542

- วุฒิบัตรสาขา ตจวิทยา พ.ศ.2550

M.D.,Faculty of Medicine , Chulalongkorn University, 1999

Diploma of the Thai Board of  Dermatology, 2007