ข้อมูลนักวิเคราะห์ | Vibhavadi

ข้อมูลนักวิเคราะห์

มีนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งได้ทำการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ดังรายชื่อข้างล่างแต่รายชื่อข้างล่างอาจไม่สมบูรณ์ เนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์อาจมีการเพิ่มหรือลดหลักทรัพย์ภายใต้การวิเคราะห์

บริษัท

นักวิเคราะห์

อีเมล

บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
คุณณัฏฐ์วริน ไตรภพสกุล