การกำกับดูแลกิจการที่ดี | รพ.วิภาวดี (Vibhavadi Hospital)

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการเป็นตัวกำหนดโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าของกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว พร้อมกับการคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียรายอื่น ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

คณะกรรมการ มีบทบาทสำคัญหลายประการหนึ่งในบทบาทดังกล่าว คือ การดูแลการกำกับกิจการ โดยได้มอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้บริหาร ปฏิบัติตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการต่างๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และเป็นไปตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้ติดตามกฎระเบียบใหม่ๆ ที่ประกาศใช้และปรับแนวปฏิบัติของบริษัทให้เข้ากับกฎระเบียบดังกล่าว

นโยบาย

1. นโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น2.64 MB 2. นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน1.18 MB 3. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน1.73 MB 4. นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์1.64 MB 5. นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน2.25 MB 6. ข้อบังคับบริษัท3.24 MB 7. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล3.32 MB 8. หนังสือขอความร่วมมือการงดรับของขวัญ0.10 MB 9. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ0.28 MB 10. จรรยาบรรณธุรกิจ0.20 MB 11. จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของคู่ค้า0.08 MB 12. นโยบายด้านภาษี0.08 MB 13. หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ0.08 MB 14. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม0.07 MB 15. นโยบายการจัดการความยั่งยืน0.06 MB 16. การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน ปี 25660.12 MB 17. นโยบายการบริหารความเสี่ยง0.07 MB