ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | Vibhavadi

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

จำนวนหุ้น

สัดส่วนถือหุ้น(ร้อยละ)

นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
1,983,500,000
14.95 %
บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด
1,933,742,766
14.58 %
บริษัท สินแพทย์ จำกัด
1,172,639,166
8.84 %
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
962,605,200
7.26 %
บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
804,634,195
6.07 %
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด
564,043,133
4.25 %
นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล
383,000,000
2.89 %
นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล
313,000,000
2.36 %
นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์
174,802,916
1.32 %
นางสาว นิรมล วิริยะเมตตากุล
172,380,000
1.30 %