นโยบายและข้อมูลการจ่ายเงินปันผล | รพ.วิภาวดี (Vibhavadi Hospital)

นโยบายและข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯในแต่ละปี หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะนำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบเช่น กระแสเงินสด สภาพคล่องของบริษัท เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาที่บริษัทผูกพันอยู่ ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งอนุมัติจ่ายโดยมติคณะกรรมการบริษัท

วันจ่ายเงินปันผล

สัดส่วนถือหุ้น(ร้อยละ)

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของงวด

25 พฤษภาคม 2565
0.050 บาท ต่อหุ้น
ปี 2564
26 พฤษภาคม 2566
0.055 บาท ต่อหุ้น
ปี 2565
27 พฤษภาคม 2567
0.050 บาท ต่อหุ้น
ปี 2566
6