ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ | รพ.วิภาวดี (Vibhavadi Hospital)

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

15 พฤศจิกายน 2566

ชี้แจงผลดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2566

3 พฤศจิกายน 2566

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

20 ตุลาคม 2566

การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน

12 กันยายน 2566

แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIBHA-W4) ครั้งที่ 2

6 มิถุนายน 2566

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท (เพิ่มเติม)

6 มิถุนายน 2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566

6 มิถุนายน 2566

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท

6 มิถุนายน 2566

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

28 เมษายม 2566

แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

28 เมษายม 2566

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566, การจ่ายเงินปันผล, การลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขข้อบังคับบริษัท (แก้ไขระเบียบวาระที่ 1)

28 เมษายม 2566

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท

17 มีนาคม 2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565

17 มีนาคม 2566

แจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายปันผล

17 มีนาคม 2566

กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2566, การจ่ายเงินปันผล, การลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขข้อบังคับบริษัท

17 มีนาคม 2566

แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า สำหรับการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

17 มีนาคม 2566

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

16 พฤศจิกายน 2565

ชี้แจงผลดาเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2565

17 สิงหาคม 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565

17 สิงหาคม 2565

การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท บริษัท ปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท จากัด

15 มิถุนายน 2565

แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

17 พฤษภาคม 2565

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การกาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 การเพิ่มทุนการออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (VIBHA-W4)

29 เมษายม 2565

แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565

12 เมษายม 2565

แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ (VIBHA-W3) ครั้งสุดท้าย

10 มีนาคม 2565

แจ้งการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลธนบุรี รังสิต

3 มีนาคม 2565

ชี้แจงผลดำเนินงาน ปี 2564

3 มีนาคม 2565

แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 อนุมัติการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

18 พฤศจิกายน 2564

ชี้แจงผลดาเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2564

18 พฤศจิกายน 2564

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทร่วม

15 กันยายน 2564

แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บมจ.รพ.วิภาวดี VIBHA-W3

14 กันยายน 2564

แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIBHA-W3) ครั้งที่ 5

16 สิงหาคม 2564

ชี้แจงผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2564

19 พฤษภาคม 2564

แจ้งนโยบายการจัดหาวัคซีน Moderna

17 พฤษภาคม 2564

ชี้แจงผลดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2564

29 เมษายม 2564

แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

26 เมษายม 2564

มาตรการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สาหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจาปี 2564

22 มีนาคม 2564

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 พร้อมเอกสารการประชุมบนเว็บไซต์

1 มีนาคม 2564

แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 อนุมัติการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

21 มกราคม 2564

การลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด