ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ | รพ.วิภาวดี (Vibhavadi Hospital)

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

16 พฤศจิกายน 2565

ชี้แจงผลดาเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2565

17 สิงหาคม 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565

17 สิงหาคม 2565

การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท บริษัท ปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท จากัด

15 มิถุนายน 2565

แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

17 พฤษภาคม 2565

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การกาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 การเพิ่มทุนการออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (VIBHA-W4)

29 เมษายม 2565

แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565

12 เมษายม 2565

แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ (VIBHA-W3) ครั้งสุดท้าย

10 มีนาคม 2565

แจ้งการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลธนบุรี รังสิต

3 มีนาคม 2565

ชี้แจงผลดำเนินงาน ปี 2564

3 มีนาคม 2565

แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 อนุมัติการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

18 พฤศจิกายน 2564

ชี้แจงผลดาเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2564

18 พฤศจิกายน 2564

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทร่วม

15 กันยายน 2564

แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บมจ.รพ.วิภาวดี VIBHA-W3

14 กันยายน 2564

แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIBHA-W3) ครั้งที่ 5

16 สิงหาคม 2564

ชี้แจงผลดาเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2564

19 พฤษภาคม 2564

แจ้งนโยบายการจัดหาวัคซีน Moderna

17 พฤษภาคม 2564

ชี้แจงผลดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2564

29 เมษายม 2564

แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

26 เมษายม 2564

มาตรการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สาหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจาปี 2564

22 มีนาคม 2564

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 พร้อมเอกสารการประชุมบนเว็บไซต์

1 มีนาคม 2564

แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 อนุมัติการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

21 มกราคม 2564

การลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด