มาตรฐานการป้องกันอันตรายจากรังสีแผนกรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลวิภาวดี

มาตรฐานการป้องกันอันตรายจากรังสีแผนกรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลวิภาวดี

การป้องกันอันตรายจากรังสี
มาตรฐานการป้องกันอันตรายจากรังสี แผนกรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลวิภาวดี
1. สำหรับเจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค รังสีแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ใช้หลักการป้องกันอันตรายจากรังสีทั้ง 3 ข้อ อย่างเคร่งครัด ได้แก่ เวลา ระยะทาง และเครื่องกำบัง 

  • อยู่ในที่กำบังรังสีทุกครั้งที่ทำการถ่ายภาพรังสีให้กับผู้รับบริการ 
  • หากจำเป็นต้องช่วยจับผู้รับบริการ (ในกรณีที่ผู้รับบริการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้) ให้สวมเสื้อตะกั่วทุกครั้ง 
  • ปิดประตูห้องเอกซเรย์และเปิดสัญญาณไฟทุกครั้งก่อนทำการเอกซเรย์ 
  • ให้เจ้าหน้าที่ติด film badge ทุกครั้งที่ทำการปฏิบัติงาน 

2. สำหรับผู้รับบริการและญาติของผู้รับบริการ
 

  • ให้เจ้าหน้าที่ตระหนักไว้เสมอว่าการถ่ายเอกซเรย์ซ้ำจะทำให้ผู้รับบริการได้รับปริมาณรังสีมากขึ้นเป็น 2 เท่า ดังนั้นจึงควรปฏิบัติงานด้วยความละเอียด รอบคอบ 
  • ในกรณีที่ผู้รับบริการตั้งครรภ์หรือสงสัยว่าจะตั้งครรภ์ ให้เจ้าหน้าที่ shielding ให้กับผู้รับบริการทุกครั้ง 
  • ให้เจ้าหน้าที่ shielding ให้กับผู้รับบริการที่เป็นเด็กเล็กทุกครั้ง 
  • ญาติของผู้รับบริการหากไม่มีกิจอันจำเป็นห้ามเข้าไปในห้องเอกซเรย์ หากจำเป็นที่จะต้องไปช่วยจับผู้รับบริการ จะต้องสวมเสื้อตะกั่วทุกครั้ง
<