เข้าใจ.. พัฒนาการลูกน้อย

เข้าใจ.. พัฒนาการลูกน้อย

           เด็กเล็กจะพัฒนาและเติบโตได้อย่างดีนั้น  ก็ต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่จากคุณพ่อคุณแม่และคนรอบข้าง  และช่วงอายุที่สำคัญที่สุดก็จะเป็นช่วง  1-3 ปีแรก  ซึ่งเป็นโอกาสทองของคุณพ่อคุณแม่ที่จะกระตุ้นพัฒนาสมอง  ทำให้เซลล์สมองเติบโตได้อย่างเต็มที่  หัวใจสำคัญเพียงแค่คุณพ่อคุณแม่  ต้องเข้าใจพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย  และหาวิธีการเล่นที่เหมาะสม  เพราะเด็กจะเรียนรู้สิ่งต่างๆ  รอบกายได้ด้วยการเล่น
 

            การเล่นจึงถือเป็นงานของเด็กๆเหมือนกับผู้ใหญ่ที่ต้องทำงาน  เพราะการเล่นก่อให้เกิดกิจกรรมต่างๆที่จะช่วยพัฒนาสมอง  ส่วนที่ควบคุมความสนใจ... หรือกระตุ้นให้หยิบจับสัมผัสและใช้สายตา  บังคับกล้ามเนื้อ  ซึ่งเป็นการกระตุ้นการแผ่ขยายของเส้นใสสมอง  ก่อให้เกิดการจดจำและเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันส่งผลให้เซลล์สมองเจริญเติบโตเหมือนรากไม้แผ่กิ่งก้านได้อย่างเต็มที่
 

            การที่เด็กๆเล่นอะไรใจจดใจจ่อ  ก่อให้เกิดสมาธิกับของเล่นชิ้นนั้นๆ  จึงเป็นประโยชน์อย่างมาก  ดังนั้นจึงควรฝึกให้เล่นอย่างมีสมาธิ  เมื่อสมาธิดี  จะส่งผลให้สมองทำงานอย่างมีระบบ  ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และจดจำ  และหากมีการปฏิบัติ (คือ  เล่น ..เล่น  และ เล่น..)  ก็จะเป็นการลงมือทำอย่างมีประสิทธิภาพ

 

                                                                                                 ขอบคุณข้อมูลหนังสือ Baby Guide