แผนกโรคมะเร็ง

ข้อมูลแผนกโรคมะเร็ง

 การบริการ
     ให้บริการตรวจระดับความผิดปกติของเม็ดเลือด เพื่อเตรียมให้ยาเคมีบำบัด รวมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำ วิธีการรักษา ซึ่งต้องร่วมกับการใช้เคมีบำบัด เช่น การฉายแสง การทานยา หรือ คำแนะนำการปฏิบัติตนเอง ก่อน-หลัง ให้ยา
เครื่องมือและการรักษาที่มีให้

  •   ดูผล ค่าระดับของเม็ดเลือดขาว เพื่อประเมินความพร้อมของร่างกายในการได้รับยาเคมีบำบัด
  •   การให้คำปรึกษา กรณีที่ให้ยากลุ่มเคมีบำบัดแล้วมีผลข้างเคียง
  •   การให้แผนการรักษา ในเรื่องของชนิดของเคมีบำบัด , ยาที่ต้องใช้ร่วมเพื่อลดฤทธิ์ของยาเคมีบำบัด
  •  การส่งต่อให้สถานพยาบาลที่ผู้รับบริการสะดวก หรือตามสิทธิ์การเบิก

วันเวลาให้บริการ   

เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ ถึง อาทิตย์
 

เบอร์โทรศัพท์   

0-2561-1111 , 0-2058-1111 กด 1221, 1222

 

แพคเกจและโปรโมชั่นแผนกโรคมะเร็ง