Up Date คำแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการรับวัคซีนโควิด 19 เป็นเข็ม 3 - เข็ม 4

Up Date คำแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการรับวัคซีนโควิด 19 เป็นเข็ม 3 - เข็ม 4

โดยสามารถดูตามความเหมาะสมของแต่ละท่าน และควรเว้นระยะห่างตามคำแนะนำ เพื่อประสิทธิภาพของวัคซีน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม2565

ที่มา กระทรวงสาธารณสุข