IC NEW คุณสมบัติในการทำลายเชื้อของแอลกอฮอล์

IC NEW คุณสมบัติในการทำลายเชื้อของแอลกอฮอล์

          แอลกอฮอล์ทั้ง 2 ชนิดเป็นของเหลว ไม่มีสี ระเหยได้ที่อุณหภูมิห้อง ไม่มีฤทธิ์ตกค้างแอลกอฮอล์มีฤทธิ์ในการทำลายเชื้อแบคทีเรีย เชื้อวัณโรค เชื้อรา และเชื้อไวรัส แต่ไม่สามารถทำลายสปอร์ของเชื้อแบคทีเรียได้ แอลกอฮอล์จัดเป็นเพียงน้ำยาทำลายเชื้อระดับกลางประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อของแอลกอฮอล์จะลดลงมาก หากมีความเข้มข้นต่ำลงแอลกอฮอล์จะมีประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อได้ดีเมื่อมีความเข้มข้นประมาณ 70-90% โดยปริมาตร ความเข้มข้นที่เหมาะสมของ ethyl alcohol ซึ่งสามารถทำลายเชื้อของแอลกอฮอล์ ทั้ง 2 ชนิดแตกต่างกัน ถ้าเป็น Ethyl Alcohol จะทำลายเชื้อไวรัสได้ดีกว่า ส่วน Isopropyl alcohol ไม่สามารถทำลาย Hydrophilic virus ซึ่งได้แก่ echovirus และ coxsackie virus ได้

           ทำลายเชื้อไวรัสตับอักเสบบี CDC แนะนำให้แช่เครื่องมือใช้ 70% ethyl alcohol นาน 15 นาทีสำหรับเชื้อเอชไอวี ใช้เวลาประมาณ 1 นาที สำหรับเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราใช้เวลาอย่างน้อย 10 นาทีกว่าทำลายเชื้อวัณโรคและเชื้อไวรัสอื่นๆ ใช้เวลาอย่างน้อย 10 นาที(แต่เราไม่ทราบว่าผู้ป่วยรายใด เชื้อโรคอะไรบ้าง ไม่สามารถตรวจได้หมด) แอลกอฮอล์เป็นน้ำยาทำลายเชื้อที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ทำลายเชื้อได้เร็ว ราคาถูก ใช้ในการทำลายเชื้อบนปรอทวัดไข้ทางปากและทางทวารหนัก

           แอลกอฮอล์ทำให้ผิวแห้งแตก แอลกอฮอล์ระเหยได้ง่ายฤทธิ์ในการทำลายเชื้อจะลดน้อยลง หากความเข้มข้นต่ำลงในการใช้และเก็บรักษาแอลกอฮอล์จึงจะต้องระมัดระวัง แอลกอฮอล์จะเสื่อมประสิทธิภาพเมื่อผสมกับอินทรีย์ ดังนั้นต้องล้างทำความสะอาดเครื่องให้หมดจดก่อนเช็ดให้แห้งก่อนทำลายเชื้อด้วยแอลกอฮอล์

          เมื่อต้องแช่เครื่องมือให้เครื่องมือสัมผัสแอลกอฮอล์ให้นานขึ้น จะต้องแช่เครื่องมือลงแอลกอฮอล์จะทำให้สารที่ยึดเลนส์กับอุปกรณ์ละลายแอลกอฮอล์ทำให้อุปกรณ์ที่มีเลนส์ได้เพราะแอลกอฮอล์จะทำให้สารที่ยึดเลนส์กับอุปกรณ์ละลาย แอลกอฮอล์ทำให้อุปกรณ์ที่ทำด้วยยางหรือพลาสติกบวมและแข็ง

          แอลกอฮอล์มีฤทธิ์กัดกร่อนโลหะ หากต้องใช้กับโลหะควรเติม 0.2% โซเดียมไนโตรลงในแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์ติดไฟง่าย จึงควรเก็บในภาชนะปิดมิดชิดและเก็บภาชนะนั้นไว้ในที่เย็น อากาศถ่ายเทได้สะดวก

<