กิจกรรม Mother Class บรรยายเพื่อการเป็น "คุณแม่คนใหม่" อายุครรภ์ 33 - 42 สัปดาห์

กิจกรรม Mother Class บรรยายเพื่อการเป็น "คุณแม่คนใหม่" อายุครรภ์ 33 - 42 สัปดาห์

การมีสุขภาพการตั้งครรภ์ที่ดีเป็นสิ่งที่สตรีตั้งครรภ์ทุกคนปรารถนา ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการดูแลใส่ใจตนเองขณะตั้งครรภ์อย่างเหมาะสมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งครรภ์แรกของสตรี อีกทั้งอาจมีความกังวลใจ เพื่อช่วยลดความกังวล และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดูแลตนเอง จึงได้จัดกิจกรรม Mother Class บรรยายเพื่อการเป็น "คุณแม่คนใหม่" สำหรับอายุครรภ์ตั้งแต่ 33 - 42 สัปดาห์

 

รายละเอียดการบรรยาย

- เตรียมตัวก่อนคลอด

- อาการนำของการคลอด

- การฝึกหายใจเพื่อลดการเจ็บครรภ์

- การปฏิบัติตัวหลังคลอด

- การดูแลอาบน้ำทารก 

 

วันที่จัดกิจกรรม

1. วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566

2. วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566

3. วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2566

4. วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566

5. วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566

6. วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566

7. วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566

8. วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566

 

สถานที่จัดกิจกรรม

ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม แผนกสูติ-นรีเวช 02-561-1111 ต่อ 2219-20