โรงพยาบาลวิภาวดี ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล (HA Reaccreditation ครั้งที่ 3)

โรงพยาบาลวิภาวดี ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล (HA Reaccreditation ครั้งที่ 3)

โรงพยาบาลวิภาวดี ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล (HA Reaccreditation ครั้งที่ 3) โดยมีพิธีมอบประกาศนียบัตรการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 23 (National HA Forum)  
โดยมีนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร และนส.ปัทมพร บุพพะกสิกร ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด โรงพยาบาลวิภาวดี เป็นผู้แทนรับมอบประกาศนียบัตรดังกล่าว

ทั้งนี้ เพื่อยืนยันว่า โรงพยาบาลวิภาวดี เป็นสถานพยาบาล ที่มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  มุ่งสู่การบริการที่มีมาตรฐานและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ป่วย