ประกาศผล กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี "โรงพยาบาลวิภาวดีในฝันของหนู"

ประกาศผล กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี "โรงพยาบาลวิภาวดีในฝันของหนู"

ประกาศผล กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี "โรงพยาบาลวิภาวดีในฝันของหนู"

รางวัลชนะเลิศ

1. ด.ญ.ปาริชาติ  พิทยรังสรรค์

 

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2

1. ด.ญ.ณัชชา ณ ลำพูน

 

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 

1. ด.ช.ธีร์ธวัช  เทพกิดาการ

 

รางวัลชมเชย Gift Voucher ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 

1. ด.ญ.จันทร์สิริ  สุขสำราญจิตต์

2. ด.ช.ฐานพัฒน์ วานิชวงศ์วรรณ

 

รางวัลชมเชย บัตร Starbucks 

1. ด.ญ.ณัฏฐ์ชยธร  ตรึงธวัชชัย

2. ด.ญ.ลัลลลิลล์  ไกรวัน

3. ด.ญ.วรินทร  ติขิณานนท์

4. ด.ญ.ณัฐนิชา  ไชยกลาง

5. ด.ช.ปกรณ์เกียรติ  สำเร็จพร

6. ด.ญ.ณฐพร  เส้นทอง

 

หมายเหตุ

*ผู้ที่ได้รับรางวัลทางรพ.จะติดต่อกลับอีกครั้งเพื่อแจ้งขั้นตอนรับรางวัลต่อไป

**คณะกรรมการตัดสินภาพวาดมีสิทธิเด็ดขาดในการกำหนดวิธีการตัดสิน และความเห็นต่างๆ ของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

***ภาพวาดของผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของรพ.วิภาวดี