โรงพยาบาลวิภาวดี ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับดีเด่น ประจำปี 2565

โรงพยาบาลวิภาวดี ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับดีเด่น ประจำปี 2565

โรงพยาบาลวิภาวดี ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับดีเด่น ประจำปี 2565 โดยนพ. ปิยะ แซ่จัง เป็นตัวแทนรพ. ไปรับโล่เกียรติคุณจากกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมใบหยกสกาย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร