ประกาศ! เรื่อง วัคซีน Moderna ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ใช้วัคซีน ภายใน 20 พฤษภาคม 2565

ประกาศ! เรื่อง วัคซีน Moderna ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ใช้วัคซีน ภายใน 20 พฤษภาคม 2565

ประกาศ  เรื่อง วัคซีน Moderna
 

โรงพยาบาลวิภาวดี ขอแจ้งสำหรับท่านที่ได้สั่งซื้อวัคซีนไว้กับทางโรงพยาบาลนั้น วัคซีนกำลังจะหมดอายุ จึงขอให้ท่านที่ถือสิทธิ์ หรือมีโควต้าวัคซีนเหลืออยู่  

ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ใช้วัคซีน ภายใน 20 พฤษภาคม 2565  

โรงพยาบาลจะปิดการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ท่านที่ยังไม่ได้ลงชื่อผู้ฉีดกับโรงพยาบาล สามารถเลือกดำเนินการ

 

1.นัดหมายการฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลก่อนวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

 

2.เปลี่ยนชื่อผู้รับการฉีดวัคซีนตามที่ท่านเห็นสมควร โดยผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนชื่อจะต้อง นัดหมายการฉีดวัคซีนก่อนวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

 

3.บริจาควัคซีนให้กับผู้ด้อยโอกาสหรือเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยมอบหมายโรงพยาบาลวิภาวดีเป็นผู้ดำเนินการ

 

ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

 

เลื่อนนัด/เช็คคิว/เปลี่ยนชื่อผู้ฉีด : https://www.vibhavadi.co.th/modernavaccine/default/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์วัคซีน Moderna โทร. 02-0581111 ต่อ 2445-7 ทุกวัน เวลา 08.30-17.00 น.