โรงพยาบาลวิภาวดี เรื่อง นโยบายการจัดบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โรงพยาบาลวิภาวดี เรื่อง นโยบายการจัดบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

โรงพยาบาลวิภาวดี

เรื่อง

 นโยบายการจัดบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ด้วย โรงพยาบาลวิภาวดี มีเป้าหมายเพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงอันตรายของพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสุขภาพให้เกิดความปลอดภัยและส่งเสริมภาพพจน์ด้านความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อพนักงาน ผู้รับบริการและสังคม จึงกำหนดนโยบายการจัดบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดังต่อไปนี้

  1. โรงพยาบาลวิภาวดี จะบริหารระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้สอดคล้องกับกฎหมายมาตรฐานสากล และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่โรงพยาบาลวิภาวดีนำมาประยุกต์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานและผู้รับบริการ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  2. โรงพยาบาลวิภาวดี มุ่งมั่นการลดอุบัติเหตุและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการทำงาน และความเจ็บป่วย พร้อมทั้งมีการปรับปรุงผลการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
  3. โรงพยาบาลวิภาวดี จะดำเนินการจัดบริการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานให้กับผู้รับบริการภายในโรงพยาบาล ภายนอกโรงพยาบาล บุคคลากรในโรงพยาบาลและพัฒนางานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  4. โรงพยาบาลวิภาวดี จะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองค์กรผ่านอาสาสมัครอาชีวอนามัย (อสอ.) ที่จัดตั้งขึ้นในแต่ละแผนกของโรงพยาบาล ทั้งนี้งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานให้ถือว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในองค์กรทุกคนที่จะต้องช่วยกันปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐาน

 

 

  

    นายแพทย์ชัยสิทธ์ คุปต์วิวัฒน์

   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี