โรงพยาบาลวิภาวดี ได้จัดจุดฉีดวัคซีน Moderna ไว้ 2 จุด

โรงพยาบาลวิภาวดี ได้จัดจุดฉีดวัคซีน Moderna ไว้ 2 จุด

เรียนผู้รับบริการฉีดวัคซีน Moderna

 

เพื่อความสะดวก รพ.วิภาวดี ได้จัดจุดฉีดวัคซีน Moderna ไว้ 2 จุดดังนี้

● สำหรับประชาชนทั่วไปที่ฉีดวัคซีน Moderna เข็มที่ 1 และเข็มกระตุ้น รับบริการได้ที่ ชั้น 9 อาคาร 4

● สำหรับประชาชนทั่วไป ผู้ฉีดวัคซีน Moderna เข็มที่ 2 และสำหรับลูกค้าองค์กร ผู้ฉีดวัคซีน Moderna เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 รับบริการได้ที่ ชั้น 9 อาคาร Vi Plaza

ซึ่งผู้รับบริการสามารถสอบถามจุดให้บริการวัคซีน จากเจ้าหน้าที่ รพ. และเจ้าหน้าที่ รปภ. ได้

.

เอกสารที่ต้องเตรียม

1. ลูกค้าจะได้รับ sms ล่วงหน้า 2 วันก่อนถึงวันฉีด เพื่อกรอกแบบประเมินยินยอมรับวัคซีน

2.ในวันฉีดเตรียมบัตรประชาชนฉบับจริง กรณีเปลี่ยนชื่อสกุลให้เตรียมเอกสารใบเปลี่ยนชื่อสกุลมาด้วย

3. ต่างชาติ เตรียมหนังสือเดินทาง (Passport), ใบอนุญาตทำงาน (Work permit) /บัตรชมพู, หรือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน(บัตรขาว)

.

เช็คคิวฉีดได้ที่ลิงค์นี้ : https://www.vibhavadi.co.th/modernavaccine/default/

.

☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์วัคซีน Moderna โทร. 02-5611111 ต่อ 2445-7 ทุกวัน เวลา 08.30-17.00 น.