อนุมัติแล้ว สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ของไทยให้ใช้ วัคซีน Moderna กับเด็กอายุ 12-17 ปี

อนุมัติแล้ว สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ของไทยให้ใช้ วัคซีน Moderna กับเด็กอายุ 12-17 ปี

อนุมัติแล้ว สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ของไทยให้ใช้ วัคซีน Moderna กับเด็กอายุ 12-17 ปี
วัคซีน
Moderna เป็นวัคซีน COVID-19 ชนิด mRNA มีประสิทธิภาพสูงในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ COVID-19 ทำหน้าที่ในการสร้าง SARS-CoV-2 spike protein เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน มีประสิทธิภาพป้องกัน COVID-19 ตลอดจนไวรัสกลายพันธุ์ เช่น สายพันธุ์เดลต้า

 

ประสิทธิภาพของวัคซีน Moderna ในการป้องกันและลดความรุนแรงของโรค เด็กอายุ 12-17 ปี
- หลังฉีดเข็มแรก  92.7%
- หลังฉีดเข็ม 2 ครบ 2 สัปดาห์  100%

 

คณะกรรมการอาหารและยาของสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร ประเทศแคนาดา ได้อนุมัติการใช้วัคซีนนี้แบบฉุกเฉินในเด็กที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป