ประกาศขออภัย ตามที่โรงพยาบาลวิภาวดีได้ทำการติดต่อลูกค้าที่จองซื้อวัคซีน Moderna โดยทำการทยอยส่ง อีเมล (และ SMS ในบางราย) เพื่อจัดการชื่อผู้ฉีด

ประกาศขออภัย ตามที่โรงพยาบาลวิภาวดีได้ทำการติดต่อลูกค้าที่จองซื้อวัคซีน Moderna โดยทำการทยอยส่ง อีเมล (และ SMS ในบางราย) เพื่อจัดการชื่อผู้ฉีด

ประกาศขออภัย
 
ตามที่โรงพยาบาลวิภาวดีได้ทำการติดต่อลูกค้าที่จองซื้อวัคซีน Moderna โดยทำการทยอยส่ง อีเมล (และ SMS ในบางราย) ในรายละเอียดการคืนเงินส่วนต่าง และให้กรอกรายละเอียดผู้ฉีดวัคซีน โดยเริ่มจากลูกค้าที่ซื้อผ่าน website และจะตามด้วยลูกค้าที่เดินทางมาด้วยตนเองที่โรงพยาบาลวิภาวดีในสัปดาห์หน้า ส่วนลูกค้ากลุ่มที่ชำระเงินโดยการโอนเงิน จะได้รับการติดต่อจากโรงพยาบาลเป็นลำดับต่อไป เนื่องจากโรงพยาบาล กำลังทำการตรวจสอบยอดเงินและหลักฐานการชำระเงิน ที่มีปริมาณมาก แต่เพื่อความถูกต้อง โรงพยาบาลจึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ 
 
โรงพยาบาลวิภาวดี ตระหนักดีถึงความกังวลใจของผู้จองซื้อวัคซีนทุกท่าน โรงพยาบาลขอยืนยันในการจัดลำดับการรับวัคซีน ตามเวลาที่ลูกค้าชำระเงิน ในทุกๆช่องทาง
 
อนึ่ง วัคซีน Moderna เข้ามาไตรมาสสุดท้าย ทำให้ โรงพยาบาลมีระยะเวลาในการทำงานด้วยความรอบคอบ จึงขอความกรุณา จากทุกท่าน โปรดให้ความเข้าใจโรงพยาบาลวิภาวดี ในความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการในเรื่องวัคซีนให้เกิดความสมบูรณ์ที่สุด เพื่อตอบแทนลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในโรงพยาบาลวิภาวดี
 
โรงพยาบาลวิภาวดี  จึงขออภัย มา ณ โอกาสนี้