เรียน ผู้รับบริการฉีดวัคซีนโควิดทุกท่าน (เลื่อนการฉีด)

เรียน ผู้รับบริการฉีดวัคซีนโควิดทุกท่าน (เลื่อนการฉีด)

เรียน ผู้รับบริการฉีดวัคซีนโควิดทุกท่าน

 

เนื่องด้วย โรงพยาบาลวิภาวดีไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนเพื่อการฉีดให้กับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม ในรอบวันที่ 14-20 มิถุนายน 2564 ทำให้โรงพยาบาลจำเป็นต้องเลื่อนการฉีดวัคซีนกับท่านที่มีการจองไว้ในช่วงดังกล่าว

 

ทั้งนี้หากโรงพยาบาลวิภาวดีได้รับการจัดสรรวัคซีนมาเมื่อใด จะได้แจ้งให้ท่านได้รับทราบทาง SMS เพื่อมารับการฉีดวัคซีนต่อไป

 

จึงขออภัยทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

 

** หากท่านมีข้อสงสัย โปรดสอบถาม Call Center หมอพร้อม

02-7922333 ระหว่างเวลา 09.00 น.- 22.00 น.