ขั้นตอนการรับบริการ รพ.วิภาวดีพร้อม!!!!

ขั้นตอนการรับบริการ รพ.วิภาวดีพร้อม!!!!

ขั้นตอนการรับบริการ รพ.วิภาวดีพร้อม!!!!

            โรงพยาบาลวิภาวดี เปิดห้องประชุมใหญ่ชั้น 9 อาคาร 4 เตรียมความพร้อมให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19 ของรัฐบาลให้แก่ประชาชน  โดยกลุ่มแรกที่จะได้รับการฉีดวัคซีนคือ  คนไข้ของโรงพยาบาลวิภาวดีที่มีอายุ  60  ปีขึ้นไป  และเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่ม  7 โรคเสี่ยงและได้ดำเนินการทำนัดหมาย  ผ่าน Application หรือ line oa “หมอพร้อม”  เรียบร้อยแล้ว

 

​            โรงพยาบาลวิภาวดีจะจัด Zone ต่างๆ ให้ผู้มารับบริการมีความปลอดภัยโดยจัด  Social Distancing และมี Station ต่างๆ พร้อมเจ้าหน้าที่แนะนำ  อาทิ  จุดลงทะเบียน  จุดซักประวัติ  วัดความดัน  จุดรอฉีดวัคซีน  จุดฉีดวัคซีน  ตลอดจนจุดนั่งรอหลังฉีดวัคซีน   30  นาที  และจะให้ผู้รับบริการ Scan QR Code วิธีปฏิบัติตัวหลังวัคซีน  และผลข้างเคียงที่จะอาจพบได้ (หรือแจกเป็นเอกสารกรณีคนไข้ไม่สะดวก Scan QR Code)

 

ขั้นตอนเมื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 2 ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต

ขั้นตอนที่ 3 คัดกรอง ซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง ลงนามในใบยินยอมการรับวัคซีน

ขั้นตอนที่ 4 รอฉีดวัคซีน

ขั้นตอนที่ 5 ฉีดวัคซีน

ขั้นตอนที่ 6 พักสังเกตอาการ 30 นาที สแกน Line Official Account “หมอพร้อม”

ขั้นตอนที่ 7 จุดตรวจสอบก่อนกลับพร้อมรับเอกสารปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน ใบนัดหมายฉีดวัคซีนเข็ม 2

ขั้นตอนที่ 8 ประเมินความครอบคลุมการฉีดวัคซีนและอาการไม่พึงประสงค์(Line OA หมอพร้อม) วัดความดันโลหิตก่อนกลับบ้าน

 

        และเนื่องจากมีผู้นัดหมายฉีดวัคซีน  ผ่านช่องทางหมอพร้อมกับโรงพยาบาลวิภาวดีเต็มทุกช่วงเวลา  ในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2564  รพ.วิภาวดีจึงขอความร่วมมือ ผู้ที่ได้นัดหมายแล้ว  มารับบริการให้ตรงช่วงเวลาที่ได้รับนัดหมาย (โดยมาก่อนเวลา 30 นาที ) เพื่อลดความแออัดรับบริการ

 

                  ผู้ที่ลงทะเบียนท่านสามารถรับบริการตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. (ตามเวลาที่นัด) 

 

            ขอให้ผู้ใช้บริการที่เป็นคนไข้ของโรงพยาบาลวิภาวดีรับทราบและโปรดเห็นใจ  แพทย์  พยาบาล  เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์  ที่มีความตั้งใจ  ทุ่มเท  ให้บริการแก่ท่าน  เพื่อให้ทุกท่าน และประเทศชาติ  ผ่านพ้นวิกฤติ Covid-19 นี้ โดยเร็ว

 หมายเหตุ :

1. จำกัดเฉพาะผู้รับบริการฉีดวัคซีนที่มีนัดหมาย ผ่านแอพพลิเคชั่น "หมอพร้อม" เท่านั้น

2. กรณีผู้สูงอายุ หรือผู้ใช้รถเข็นนั่งให้มีผู้ติดตามได้ 1 ท่าน

3. ผู้รับบริการที่ต้องใช้รถนอน (กลุ่มติดเตียง) ให้โทรเข้ามานัดหมายก่อนถึงวันฉีด โดยติดต่อได้ที่

    - แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น G อาคาร 2 ในเวลาทำการ 08.00-16.00 น. โทร.0-2561-1111 ต่อ 2110, 2111

    - แผนกอายุรกรรม(Vaccine Center) ชั้น 2 อาคาร 1 ในเวลาทำการ 08.00-16.00 น. โทร.0-2561-1111 ต่อ 1221, 1222

    - ศูนย์หัวใจ ชั้น 3 อาคาร 1 ในเวลาทำการ 08.00-16.00 น. โทร.02-5611111 ต่อ 1322, 1323

 

 

 

โรงพยาบาลวิภาวดี..ภูมิใจที่ได้ดูแลคุณ