ตรวจสุขภาพต้อนรับปี 2023 รับ Gift Voucher 3,000-6,000.-

โปรแกรม “ตรวจสุขภาพต้อนรับปีใหม่ 2023"

ราคา11,600 - 20,100 ฿
หมดเขต 31 มกราคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โทร.0-2561-1111 ต่อ 2110, 2111

รายละเอียดแพคเกจ

1.โปรแกรม Healthy Plus ชาย (รับ Gift Voucher 3,000 บาท)

ราคา11,600

สำหรับผู้ชายที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป วัยทำงาน และห่วงใยในสุขภาพ และมีภาวะเสี่ยงของโรคจากสภาวะแวดล้อม หรือจากกรรมพันธ์ุ การตรวจสุขภาพมีความสำคัญและมีประโยชน์ ทำให้ทราบภาวะสุขภาพของคุณว่าสมบูรณ์เพียงใด มีสิ่งใดผิดปกติ จะได้รีบแก้ไข และป้องกันความรุนแรงที่จะเกิดขี้นลดความสูญเสีย เพราะถ้ามีการตรวจสุขภาพทุกปี จะลดความรุนแรงของโรค ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้วย รายละเอียดการตรวจ

1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)

2. ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ (Eye Examination)

3. ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์ ( Dental Examination)

4. ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X- ray)

5. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG

6. ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (Ultrasound Whole Abdomen)

7. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)

8. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting blood sugar)

9. ตรวจการทำงานของไต (Bun,Cretinine)

10. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT , SGPT,Alkaline Phosphatase,Bilirubin, Direct Bilirubin , Total Protein , Albumin , Globulin )"

11. ตรวจระดับไขมันในเลือด(Cholesterol,Triglyceride,HDL,LDL)

12. ตรวจระดับกรดยูริค (Uric acid)

13. ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1C)

14. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับและลำไส้ (AFP, CEA)

15. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)

16. ตรวจปัสสาวะ (Urine exam)

17. ตรวจหาพยาธิ/เลือดในอุจจาระ (Stool exam / Occult blood)

18. ตรวจและวิเคราะห์สมรรถภาพการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง (Ankle Brachial Index)

19. ตรวจวัดการตีบตันของหลอดเลือดแดงที่คอ (CIMT)

20. คูปองอาหาร (Complimentary Breakfast Voucher)เงื่อนไขการเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

1. กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด อย่างน้อย 9 ชั่วโมง ก่อนเจาะเลือด (ยกเว้นน้ำเปล่า และยาที่รับประทานประจำ)

2. ควรสวมเสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือด (เสื้อแขนสั้น)

3. ควรพักผ่อนให้เพียงพอก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ

4. กรุณางดดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อนตรวจสุขภาพประมาณ 1 สัปดาห์ 

5. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึงการตรวจรักษาพยาบาลอื่นๆ (นอกเหนือจากรายการข้างต้น)

2.โปรแกรม Healthy Plus หญิง ( รับ Gift Voucher 4,000 บาท)

ราคา15,000

สำหรับผู้หญิงที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป วัยทำงาน ห่วงใยในสุขภาพ และมีภาวะเสี่ยงของโรคหลายๆ โรค การตรวจสุขภาพมีความสำคัญและมีประโยชน์ ทำให้ทราบภาวะสุขภาพของคุณว่าสมบูรณ์เพียงใด มีสิ่งใดผิดปกติ จะได้รีบแก้ไข และป้องกันความรุนแรงที่จะเกิดขี้น เพราะถ้ามีการตรวจสุขภาพทุกปี จะลดความรุนแรงของโรค ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล รายละเอียดการตรวจ
1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ (Eye Examination)
3. ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์ ( Dental Examination)
4. ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X- ray)
5. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
6. ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (Ultrasound Whole Abdomen)
7. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
8. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting blood sugar)
9. ตรวจการทำงานของไต (Bun,Cretinine)
10. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT , SGPT,Alkaline Phosphatase,Bilirubin, Direct Bilirubin , Total Protein , Albumin , Globulin )"
11. ตรวจระดับไขมันในเลือด(Cholesterol,Triglyceride,HDL,LDL)
12. ตรวจระดับกรดยูริค (Uric acid)
13. ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1C)
14. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับและลำไส้ (AFP, CEA)
15. ตรวจปัสสาวะ (Urine exam)
16. ตรวจหาพยาธิ/เลือดในอุจจาระ (Stool exam / Occult blood)
17. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer Screening Liquid - Based )
18. ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์(Digital Mammogram / Breast Ultrasound)
19. ตรวจความหนาแน่นของกระดูก 2 ส่วน (Bone Mineral Density 2 parts)
20. คูปองอาหาร (Complimentary Breakfast Voucher)
เงื่อนไขการเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ
1. กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด อย่างน้อย 9 ชั่วโมง ก่อนเจาะเลือด (ยกเว้นน้ำเปล่า และยาที่รับประทานประจำ)
2. ควรสวมเสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือด (เสื้อแขนสั้น)
3. ควรพักผ่อนให้เพียงพอก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
4. กรุณางดดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อนตรวจสุขภาพประมาณ 1 สัปดาห์
5. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึงการตรวจรักษาพยาบาลอื่นๆ (นอกเหนือจากรายการข้างต้น)

3.โปรแกรม Advance ชาย (รับ Gift Voucher 5,000 บาท)

ราคา16,200

สำหรับผู้ชายที่มีอายุมากกว่า 40 ปี ซึ่งเป็นวัยที่กำลังสร้างครอบครัว อย่าปล่อยให้โรคร้ายมาหยุดยั้งคุณได้ การตรวจสุขภาพมีความสำคัญและมีประโยชน์ ทำให้ทราบภาวะสุขภาพของคุณว่าสมบูรณ์เพียงใด หากพบสิ่งใดผิดปกติจะได้รีบแก้ไข และป้องกันความรุนแรงที่จะเกิดขี้น ลดความสูญเสียเพราะถ้ามีการตรวจสุขภาพทุกปี จะลดความรุนแรงของโรค ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาอีกด้วย จากรายการตรวจที่มากขึ้นและครอบคลุมโรคมากขึ้น รายละเอียดการตรวจ
1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ (Eye Examination)
3. ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์ ( Dental Examination)
4. ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X- ray)
5. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
6. ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (Ultrasound Whole Abdomen)
7. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
8. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting blood sugar)
9. ตรวจการทำงานของไต (Bun,Cretinine)
10.ตรวจการทำงานของตับ (SGOT , SGPT,Alkaline Phosphatase,Bilirubin, Direct Bilirubin , Total Protein , Albumin , Globulin )"
11. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ เอ (Anti HAV IgG)
12. ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี (HBs Ag,HBs Ab,HBc Ab)
13. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี (Anti HCV)
14. ตรวจระดับไขมันในเลือด(Cholesterol,Triglyceride,HDL,LDL)
15. ตรวจระดับกรดยูริค (Uric acid)
16. ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1C)
17. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับและลำไส้ (AFP, CEA)
18. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
19. ตรวจเลือดไทรอยด์ (FT3,FT4,TSH)
20. ตรวจปัสสาวะ (Urine exam)
21. ตรวจหาพยาธิ/เลือดในอุจจาระ (Stool exam / Occult blood)
22. ตรวจความหนาแน่นของกระดูก 2 ส่วน (Bone Mineral Density 2 parts)
23. ตรวจและวิเคราะห์สมรรถภาพการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง (Ankle Brachial Index)
24. ตรวจวัดการตีบตันของหลอดเลือดแดงที่คอ (CIMT)
25. คูปองอาหาร (Complimentary Breakfast Voucher)

เงื่อนไขการเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ
1. กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด อย่างน้อย 9 ชั่วโมง ก่อนเจาะเลือด (ยกเว้นน้ำเปล่า และยาที่รับประทานประจำ)
2. ควรสวมเสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือด (เสื้อแขนสั้น)
3. ควรพักผ่อนให้เพียงพอก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
4. กรุณางดดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อนตรวจสุขภาพประมาณ 1 สัปดาห์
5. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึงการตรวจรักษาพยาบาลอื่นๆ (นอกเหนือจากรายการข้างต้น)

4.โปรแกรม Advance หญิง (รับ Gift Voucher 6,000 บาท)

ราคา20,100

สำหรับผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 40 ปี ความเสี่ยงเรื่องโรคมีมากขึ้น การตรวจสุขภาพมีความสำคัญและมีประโยชน์ ทำให้ทราบภาวะสุขภาพของคุณว่าสมบูรณ์เพียงใด มีสิ่งใดผิดปกติจะได้รีบแก้ไข และป้องกันความรุนแรงที่จะเกิดขี้น ลดความสูญเสีย เพราะถ้ามีการตรวจสุขภาพทุกปี จะลดความรุนแรงของโรค ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล และลดค่าใช้จ่ายในการรักษา อีกด้วยโปรแกรม Advance มีรายการตรวจที่มากขึ่น และครอบคลุมมากขึ้น รายละเอียดการตรวจ
1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ (Eye Examination)
3. ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์ ( Dental Examination)
4. ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X- ray)
5. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
6. ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (Ultrasound Whole Abdomen)
7. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
8. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting blood sugar)
9. ตรวจการทำงานของไต (Bun,Cretinine)
10. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT , SGPT,Alkaline Phosphatase,Bilirubin, Direct Bilirubin , Total Protein , Albumin , Globulin )"
11. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ เอ (Anti HAV IgG)
12. ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี (HBs Ag,HBs Ab,HBc Ab) 1
3. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี (Anti HCV)
14. ตรวจระดับไขมันในเลือด(Cholesterol,Triglyceride,HDL,LDL)
15. ตรวจระดับกรดยูริค (Uric acid)
16. ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1C)
17. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับและลำไส้ (AFP, CEA)
18. ตรวจเลือดไทรอยด์ (FT3,FT4,TSH)
19. ตรวจปัสสาวะ (Urine exam)
20. ตรวจหาพยาธิ/เลือดในอุจจาระ (Stool exam / Occult blood)
21. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer Screening Liquid - Based )
22. ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์(Digital Mammogram / Breast Ultrasound)
23. ตรวจความหนาแน่นของกระดูก 2 ส่วน (Bone Mineral Density 2 parts)
24. ตรวจและวิเคราะห์สมรรถภาพการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง (Ankle Brachial Index)
25. ตรวจวัดการตีบตันของหลอดเลือดแดงที่คอ (CIMT)
26.คูปองอาหาร (Complimentary Breakfast Voucher)

เงื่อนไขการเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ
1. กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด อย่างน้อย 9 ชั่วโมง ก่อนเจาะเลือด (ยกเว้นน้ำเปล่า และยาที่รับประทานประจำ)
2. ควรสวมเสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือด (เสื้อแขนสั้น)
3. ควรพักผ่อนให้เพียงพอก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
4. กรุณางดดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อนตรวจสุขภาพประมาณ 1 สัปดาห์
5. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึงการตรวจรักษาพยาบาลอื่นๆ (นอกเหนือจากรายการข้างต้น)

5.โปรแกรม Senior ชาย (รับ Gift Voucher 5,000 บาท)

ราคา16,000

ถึงเวลาแล้วรึยังที่จะต้องดูแลพ่อ และแม่ คนสำคัญของคุณ เพื่อให้ท่านได้อยู่กับคุณไปอีกนาน มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง ทำกิจวัตรประจำวันที่ท่านชอบได้อย่างเต็มที่ ใส่ใจดูแลท่านด้วย โปรแกรมตรวจสำหรับผู้สูงอายุ Senior ชาย อายุมากกว่า 60 ปี แทนความรัก ความห่วงใยต่อท่าน
1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
2.ตรวจฟันโดยทันตแพทย์ Dental Examination
3.ตรวจกระดูกและข้อเสื่อม โดยแพทย์เฉพาะทาง Bone and Joint Examination
4.ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ Eye Examination
5.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count
6.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting blood sugar
7.ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HBAIC
8.ตรวจการทำงานของไต BUN , Creatinine
9.ตรวจการทำงานของตับ SGOT,SGPT,Alkaline Phosphatase,Billirubin, Direct Bilirubin,TotalProtein,Albumin,Globulin
10.ตรวจระดับไขมันในเลือด Total Cholesterol,Triglyceride,HDL-C,LDL-C
11.ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
12.ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
13.ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA
14.ตรวจปัสสาวะ Urine exam
15.ตรวจหาพยาธิและเลือดในอุจจาระ Stool exam / Occult blood
16.ตรวจระดับกรดยูริค Uric acid
17.ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก Chest X -ray
18.ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง Ultrasound Whole Abdomen
19.ตรวจความหนาแน่นของกระดูก 2 ส่วน Bone Mineral Density 2 parts
20.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
21.ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง ABI
22.ตรวจการทำงานของหัวใจในขณะออกกำลังกาย EST หรือ ตรวจการสะท้อนกลับของคลื่นเสียงหัวใจ ECHO 23.คูปองอาหาร
24.สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ

เงื่อนไขการเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ
1. กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด อย่างน้อย 9 ชั่วโมง ก่อนเจาะเลือด (ยกเว้นน้ำเปล่า และยาที่รับประทานประจำ)
2. ควรสวมเสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือด (เสื้อแขนสั้น)
3. ควรพักผ่อนให้เพียงพอก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
4. กรุณางดดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อนตรวจสุขภาพประมาณ 1 สัปดาห์
5. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึงการตรวจรักษาพยาบาลอื่นๆ (นอกเหนือจากรายการข้างต้น)

6.โปรแกรม Senior หญิง (รับ Gift Voucher 6,000 บาท)

ราคา19,000

ถึงเวลาแล้วรึยังที่จะต้องดูแลพ่อ และแม่ คนสำคัญของคุณ เพื่อให้ท่านได้อยู่กับคุณไปอีกนาน มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง ทำกิจวัตรประจำวันที่ท่านชอบได้อย่างเต็มที่ ใส่ใจดูแลท่านด้วย โปรแกรมตรวจสำหรับผู้สูงอายุ Senior ชาย-หญิง อายุมากกว่า 60 ปี แทนความรัก ความห่วงใยต่อท่าน
1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
2.ตรวจฟันโดยทันตแพทย์ Dental Examination
3.ตรวจกระดูกและข้อเสื่อม โดยแพทย์เฉพาะทาง Bone and Joint Examination
4.ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ Eye Examination
5.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count
6.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting blood sugar
7.ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HBAIC
8.ตรวจการทำงานของไต BUN , Creatinine
9.ตรวจการทำงานของตับ SGOT,SGPT,Alkaline Phosphatase,Billirubin, Direct Bilirubin, TotalProtein,Albumin,Globulin
10.ตรวจระดับไขมันในเลือด Total Cholesterol, Triglyceride,HDL-C,LDL-C
11.ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
12.ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA 
13.ตรวจปัสสาวะ Urine exam
14.ตรวจหาพยาธิและเลือดในอุจจาระ Stool exam / Occult blood
15.ตรวจระดับกรดยูริค Uric acid
16.ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก Chest X -ray
17.ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง Ultrasound Whole Abdomen
18.ตรวจความหนาแน่นของกระดูก 2 ส่วน Bone Mineral Density 2 parts
19.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
20.ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง ABI
21.ตรวจการทำงานของหัวใจในขณะออกกำลังกาย EST หรือ ตรวจการสะท้อนกลับของคลื่นเสียงหัวใจ ECHO 22.ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ Digital Mammogram / Ultrasound 23.ตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูก Cervical Cancer Screening (ThinPrep / SurePath) 24.คูปองอาหาร 25.สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ

เงื่อนไขการเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ
1. กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด อย่างน้อย 9 ชั่วโมง ก่อนเจาะเลือด (ยกเว้นน้ำเปล่า และยาที่รับประทานประจำ)
2. ควรสวมเสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือด (เสื้อแขนสั้น)
3. ควรพักผ่อนให้เพียงพอก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
4. กรุณางดดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อนตรวจสุขภาพประมาณ 1 สัปดาห์
5. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึงการตรวจรักษาพยาบาลอื่นๆ (นอกเหนือจากรายการข้างต้น)

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

-ผู้รับบริการสามารถนำ Gift Voucher มารับบริการได้ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2566
-สำหรับลูกค้าเก่า สามารถซื้อโปรโมชั่นนี้ได้พร้อมกับได้รับสิทธิพิเศษ 1 รายการ

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0
-->