เปิดจองวัคซีนทางเลือก Covid 19 Moderna รอบไตรมาส 1 ปี 2565

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประเทศไทยได้อนุมัติให้ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาในเด็กช่วงอายุ 12-17 ปีแล้ว โรงพยาบาลวิภาวดี เตรียมการให้บริการวัคซีนทางเลือกป้องกัน Covid 19 รอบไตรมาส 1 ปี 2565 (คาดว่าจะได้รับวัคซีนเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2565) วัคซีนมีจำนวนจำกัด "รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีน โควิด 19 ให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย" "ส่วนการจองวัคซีน โควิด 19 ของ สถานพยาบาลเอกชน เป็นทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้ แต่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง"

ราคา3,300 - 3,300 ฿
หมดเขต 30 กันยายน 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Moderna Vaccine Center โทร.02-0581111 ต่อ 2445,2446 เวลาทำการ 08.00-17.00 น.

รายละเอียดแพคเกจ

วัคซีนทางเลือก Covid 19 Moderna 2 เข็ม

ราคา3,300
รพ.จำหน่าย package วัคซีน Moderna ผ่านทาง website เท่านั้น โรงพยาบาลไม่มีนโยบายขายวัคซีนผ่านช่องทางอื่นๆ หรือผ่านตัวแทน กรุณาอย่าหลงเชื่อ คนที่มาแอบอ้าง!

**หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามที่ โทร. 020581111 ต่อ 2432

การชำระเงิน : กรุณายืนยันและชำระเงินตั้งแต่บัดนี้ จนกว่าจะเต็ม (วัคซีนมีจำนวนจำกัด)

ชำระผ่าน Website เท่านั้น กรณีซื้อผ่านเวปไซต์เมื่อชำระตัดบัตรเครดิต จะมี E-Mail อัตโนมัติจากธนาคารเจ้าของบัตรเครดิต (2C2P) ถือว่าเป็นหลักฐาน หรืออีเมลล์ยืนยันใบจองซื้อ หรือ sms ยืนยันการสั่งซื้อ ช่องทางใดช่องทางหนึ่งถือว่าเป็นหลักฐานเรียบร้อย
หมายเหตุ :
1. ไม่รับชำระเงินช่องทางอื่นทุกกรณี
2.ลำดับการฉีดตามวันเวลาที่ชำระเงิน

**กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงิน(ทุกช่องทาง) ไว้แสดงในวันรับบริการ

เงื่อนไข :
1. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประเทศไทยได้อนุมัติให้ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาในเด็กช่วงอายุ 12-17 ปีแล้ว และฉีดตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป เข็ม 1,2 ฉีดห่างกัน 4 สัปดาห์ ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือรับประทานยา และมีความกังวลควรปรึกษาแพทย์ หากฉีดเป็นเข็มที่ 3 เพื่อกระตุ้นภูมิ ควรห่างจากเข็มที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 3-6 เดือน
2. กรณีมีปัญหาในการสั่งจองวัคซีน และไม่สามารถฉีดวัคซีนให้ท่านได้ (ภายใน 31 มี.ค.65) รพ. ยินดีคืนเงินให้เต็มจำนวน
3. สามารถเปลี่ยนผู้ฉีดได้ ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่สามารถฉีดได้
4. ราคานี้รวมค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าประกัน และค่าบริการ รพ. ในวันฉีดวัคซีนเท่านั้น
5. ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าใบรับรองแพทย์และค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริการฉีดวัคซีน เช่น ตรวจสุขภาพ หรือพบแพทย์รักษาอาการเจ็บป่วยอื่นๆ
6. สามารถใช้ได้ในโปรแกรมที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
7.ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทย และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
8.โรงพยาบาลวิภาวดีสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขการให้บริการ และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

1.กรณีวัคซีนเข้ามาถึงโรงพยาบาลแล้ว ลำดับการฉีดวัคซีน จะเป็นไปตามลำดับการชำระเงิน โดยโรงพยาบาล จะทำการนัดหมาย วัน เวลา ให้ท่านทราบล่วงหน้า

2. โรงพยาบาลเปิดจองแพ็คเกจ 2 เข็มต่อท่านเท่านั้น โดยท่านจะต้องรับผิดชอบในการหาผู้ฉีดร่วม กรณีต้องการฉีดกระตุ้นเพียงเข็มเดียว

3.เนื่องจากโรงพยาบาล มิได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง กรณีที่โรงพยาบาลได้รับจัดสรรวัคซีน ไม่เพียงพอต่อจำนวนสั่งจอง หรือล่าช้ากว่ากำหนด โรงพยาบาล เสนอให้ท่านเลือก ดังต่อไปนี้
3.1 ขอรับเงินคืนเต็มจำนวน (กรณีหักผ่านบัตรเครดิตจะมีการหักค่าธรรมเนียม)
3.2 รอวัคซีนที่โรงพยาบาลจะได้รับจัดสรรใน Lot ต่อไป

ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าว โรงพยาบาลจะทำการติดต่อท่านที่ไม่ได้รับวัคซีนที่สั่งจอง ต่อไป

4.กรณีที่โรงพยาบาลได้จัดเตรียมวัคซีนให้ท่านแล้ว แต่ท่านแจ้งยกเลิก หรือแจ้งไม่ประสงค์ฉีดวัคซีน ไม่ว่าด้วยเหตุใด โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน โดยท่านสามารถเปลี่ยนสิทธิ์การฉีดวัคซีนให้ผู้อื่นได้ โดยแจ้งให้โรงพยาบาลทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน

5.เป้าหมายใหญ่ ของการฉีดวัคซีน โควิด 19 คือการยับยั้งความรุนแรงของโรค ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย ไม่ใช่เพื่อมิให้คนติดเชื้อโรค โควิด 19

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0
-->