โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Screening Program

การตรวจสุขภาพมีความสำคัญและมีประโยชน์ ทำให้ทราบภาวะสุขภาพของคุณว่าสมบูรณ์เพียงใด มีสิ่งใดผิดปกติจะได้รีบแก้ไข และป้องกันความรุนแรงที่จะเกิดขี้น ลดความสูญเสียเพราะถ้ามีการตรวจสุขภาพทุกปี จะลดความรุนแรงของโรค ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล เงื่อนไขการเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ 1. กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด อย่างน้อย 9 ชั่วโมง ก่อนเจาะเลือด (ยกเว้นน้ำเปล่า และยาที่รับประทานประจำ) 2. ควรสวมเสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือด (เสื้อแขนสั้น) 3. ควรพักผ่อนให้เพียงพอก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ 4. กรุณางดดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อนตรวจสุขภาพประมาณ 1 สัปดาห์ 5. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึงการตรวจรักษาพยาบาลอื่นๆ (นอกเหนือจากรายการข้างต้น) รายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ รพ.กำหนด และรพ.ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ราคา3,200 - 20,100 ฿
หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โทร.0-2561-1111 ต่อ 2110, 2111

รายละเอียดแพคเกจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy A โปรแกรมพื้นฐาน สำหรับชาย - หญิง ที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี

ราคา3,200
รายละเอียดการตรวจ
1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X- ray)
3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
4. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting blood sugar)
5. ตรวจการทำงานของไต (Bun,Cretinine)
6. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT , SGPT,Alkaline Phosphatase,Bilirubin, Direct Bilirubin , Total Protein , Albumin , Globulin )"
7. ตรวจระดับไขมันในเลือด(Cholesterol,Triglyceride,HDL,LDL)
8. ตรวจระดับกรดยูริค (Uric acid)
9. ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1C)
10. ตรวจปัสสาวะ (Urine exam)
11. คูปองอาหาร (Complimentary Breakfast Voucher)

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy B สำหรับชาย - หญิง ที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปีและใส่ใจสุขภาพมากขึ้น

ราคา5,500
รายละเอียดการตรวจ
1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X- ray)
3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
4. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting blood sugar)
5. ตรวจการทำงานของไต (Bun,Cretinine)
6. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT , SGPT,Alkaline Phosphatase,Bilirubin,
Direct Bilirubin , Total Protein , Albumin , Globulin )"
7. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ เอ (Anti HAV IgG)
8. ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี (HBs Ag,HBs Ab,HBc Ab)
9. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี (Anti HCV)
10. ตรวจระดับไขมันในเลือด(Cholesterol,Triglyceride,HDL,LDL)
11. ตรวจระดับกรดยูริค (Uric acid)
12. ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1C)
13. ตรวจปัสสาวะ (Urine exam)
14. คูปองอาหาร (Complimentary Breakfast Voucher)

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy C สำหรับชาย - หญิง ที่มีอายุ 30-40 ปี

ราคา6,800
รายละเอียดการตรวจ
1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X- ray)
3. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
4. ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (Ultrasound Whole Abdomen)
5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
6. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting blood sugar)
7. ตรวจการทำงานของไต (Bun,Cretinine)
8. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT , SGPT,Alkaline Phosphatase,Bilirubin, Direct Bilirubin , Total Protein , Albumin , Globulin )"
9. ตรวจระดับไขมันในเลือด(Cholesterol,Triglyceride,HDL,LDL)
10. ตรวจระดับกรดยูริค (Uric acid)
11. ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1C)
12. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับและลำไส้ (AFP, CEA)
13. ตรวจปัสสาวะ (Urine exam)
14. ตรวจหาพยาธิ/เลือดในอุจจาระ (Stool exam / Occult blood)
15. คูปองอาหาร (Complimentary Breakfast Voucher)

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Plus ชาย สำหรับผู้ทำงาน และห่วงใยในสุขภาพ (ผู้ชายที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป)

ราคา11,600
รายละเอียดการตรวจ
1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ (Eye Examination)
3. ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์ ( Dental Examination)
4. ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X- ray)
5. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
6. ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (Ultrasound Whole Abdomen)
7. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
8. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting blood sugar)
9. ตรวจการทำงานของไต (Bun,Cretinine)
10. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT , SGPT,Alkaline Phosphatase,Bilirubin, Direct Bilirubin , Total Protein , Albumin , Globulin )"
11. ตรวจระดับไขมันในเลือด(Cholesterol,Triglyceride,HDL,LDL)
12. ตรวจระดับกรดยูริค (Uric acid)
13. ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1C)
14. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับและลำไส้ (AFP, CEA)
15. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
16. ตรวจปัสสาวะ (Urine exam)
17. ตรวจหาพยาธิ/เลือดในอุจจาระ (Stool exam / Occult blood)
18. ตรวจและวิเคราะห์สมรรถภาพการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง (Ankle Brachial Index)
19. ตรวจวัดการตีบตันของหลอดเลือดแดงที่คอ (CIMT)
20. คูปองอาหาร (Complimentary Breakfast Voucher)

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Plus หญิง สำหรับผู้ทำงาน และห่วงใยในสุขภาพ (ผู้หญิงที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป)

ราคา15,000
รายละเอียดการตรวจ
1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ (Eye Examination)
3. ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์ ( Dental Examination)
4. ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X- ray)
5. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
6. ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (Ultrasound Whole Abdomen)
7. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
8. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting blood sugar)
9. ตรวจการทำงานของไต (Bun,Cretinine)
10. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT , SGPT,Alkaline Phosphatase,Bilirubin, Direct Bilirubin , Total Protein , Albumin , Globulin )"
11. ตรวจระดับไขมันในเลือด(Cholesterol,Triglyceride,HDL,LDL)
12. ตรวจระดับกรดยูริค (Uric acid)
13. ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1C)
14. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับและลำไส้ (AFP, CEA)
15. ตรวจปัสสาวะ (Urine exam)
16. ตรวจหาพยาธิ/เลือดในอุจจาระ (Stool exam / Occult blood)
17. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer Screening Liquid - Based )
18. ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์(Digital Mammogram / Breast Ultrasound)
19. ตรวจความหนาแน่นของกระดูก 2 ส่วน (Bone Mineral Density 2 parts)
20. คูปองอาหาร (Complimentary Breakfast Voucher)

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Advance ชาย สำหรับผู้ชายที่มีอายุมากกว่า 40 ปี

ราคา16,200
รายละเอียดการตรวจ
1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ (Eye Examination)
3. ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์ ( Dental Examination)
4. ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X- ray)
5. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
6. ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (Ultrasound Whole Abdomen)
7. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
8. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting blood sugar)
9. ตรวจการทำงานของไต (Bun,Cretinine)
10.ตรวจการทำงานของตับ (SGOT , SGPT,Alkaline Phosphatase,Bilirubin, Direct Bilirubin , Total Protein , Albumin , Globulin )"
11. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ เอ (Anti HAV IgG)
12. ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี (HBs Ag,HBs Ab,HBc Ab)
13. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี (Anti HCV)
14. ตรวจระดับไขมันในเลือด(Cholesterol,Triglyceride,HDL,LDL)
15. ตรวจระดับกรดยูริค (Uric acid)
16. ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1C)
17. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับและลำไส้ (AFP, CEA)
18. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
19. ตรวจเลือดไทรอยด์ (FT3,FT4,TSH)
20. ตรวจปัสสาวะ (Urine exam)
21. ตรวจหาพยาธิ/เลือดในอุจจาระ (Stool exam / Occult blood)
22. ตรวจความหนาแน่นของกระดูก 2 ส่วน (Bone Mineral Density 2 parts)
23. ตรวจและวิเคราะห์สมรรถภาพการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง (Ankle Brachial Index)
24. ตรวจวัดการตีบตันของหลอดเลือดแดงที่คอ (CIMT)
25. คูปองอาหาร (Complimentary Breakfast Voucher)

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Advance หญิง สำหรับผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 40 ปี

ราคา20,100
รายละเอียดการตรวจ
1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ (Eye Examination)
3. ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์ ( Dental Examination)
4. ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X- ray)
5. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
6. ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (Ultrasound Whole Abdomen)
7. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
8. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting blood sugar)
9. ตรวจการทำงานของไต (Bun,Cretinine)
10. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT , SGPT,Alkaline Phosphatase,Bilirubin, Direct Bilirubin , Total Protein , Albumin , Globulin )"
11. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ เอ (Anti HAV IgG)
12. ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี (HBs Ag,HBs Ab,HBc Ab)
13. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี (Anti HCV)
14. ตรวจระดับไขมันในเลือด(Cholesterol,Triglyceride,HDL,LDL)
15. ตรวจระดับกรดยูริค (Uric acid)
16. ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1C)
17. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับและลำไส้ (AFP, CEA)
18. ตรวจเลือดไทรอยด์ (FT3,FT4,TSH)
19. ตรวจปัสสาวะ (Urine exam)
20. ตรวจหาพยาธิ/เลือดในอุจจาระ (Stool exam / Occult blood)
21. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer Screening Liquid - Based )
22. ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์(Digital Mammogram / Breast Ultrasound)
23. ตรวจความหนาแน่นของกระดูก 2 ส่วน (Bone Mineral Density 2 parts)
24. ตรวจและวิเคราะห์สมรรถภาพการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง (Ankle Brachial Index)
25. ตรวจวัดการตีบตันของหลอดเลือดแดงที่คอ (CIMT)
26.คูปองอาหาร (Complimentary Breakfast Voucher)

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

1. รายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ รพ.กำหนด และรพ.ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
3. ราคาแพ็กเกจนี้ใช้ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ธันวาคม 2566 และรับบริการตรวจสุขภาพก่อน 31 ธ.ค.66 เท่านั้น

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0