Package ตรวจสุขภาพเบาหวาน

หากคุณมีความเสี่ยงการเป็นเบาหวานจากการทานอาหารที่ชอบรสหวาน อีกทั้งมีกรรมพันธ์ คนในครอบครัวมีประวัติการเป็นแล้ว ดังนั้นคุณไม่ต้องกังกลใจจนเกินไป โดยซื้อ Package ตรวจสุขภาพเบาหวาน กับรพ.วิภาวดี Guide Line ผู้ป่วยเบาหวาน 1.ผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดอย่างน้อย 2 เดือนครั้ง 2.ผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจ HbA1C อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง แต่ไม่เกิน 4 ครั้ง/ปี 3.ผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจ LIPID PROFILE อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แต่ไม่เกิน 4 ครั้ง/ปี 4.ผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจ UA ทุก 3 เดือน โดยถ้าผล Negative ส่งตรวจ Microalbuminuria(MAU) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 5.ผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจ Creatinine ปีละ 1 ครั้ง 6.ผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจ ตา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 7.ผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 8.ผู้ป่วยต้องได้รับการสอนสุขศึกษา เรื่อง โรคเบาหวานและวิธีดูแลตนเอง โดยทีมให้สุขศึกษาเบาหวาน 9.ผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจสุขภาพเท้า โดยพยาบาลประจำหน่วยสุขศึกษาปีละ 1 ครั้ง

ราคา2,290 - 4,290 ฿
หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกอายุรกรรม โทร. 02-561-1111 กด 1230

รายละเอียดแพคเกจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพเบาหวาน 1

ราคา2,290
เหมาะสำหรับผู้ที่สงสัยว่าเป็นโรคเบาหวานหรือสมาชิกในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคเบาหวานและเหมาะสำหรับการติดตามผลการรักษาทุก 4-6 เดือน
1. ตรวจวัดความดันโลหิต,ชั่งน้ำหนัก,วัดส่วนสูง,วัดดัชนีมวลกาย,วัดรอบเอวโดยเจ้าหน้าที่พยาบาล
2. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์(Physical Examination)
3. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
4. ตรวจค่าเฉลี่ยน้ำตาลในเลือด (HbA1C)
5. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
6. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
7. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
8. ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL)
9. ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL)
10. ตรวจปัสสาวะ(Urine exam)

โปรแกรมตรวจสุขภาพเบาหวาน 2

ราคา4,290
เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานและต้องตรวจสุขภาพที่เกี่ยวกับโรคเบาหวานโดยเฉพาะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
1. ตรวจวัดความดันโลหิต,ชั่งน้ำหนัก,วัดส่วนสูง,วัดดัชนีมวลกาย,วัดรอบเอวโดยเจ้าหน้าที่พยาบาล
2. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์(Physical Examination)
3. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
4. ตรวจค่าเฉลี่ยน้ำตาลในเลือด (HbA1C)
5. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
6. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
7. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
8. ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL)
9. ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL)
10. ตรวจค่าเอมไซม์ตับ (SGPT)
11. ตรวจปัสสาวะหา Micro Albumin (MAU)
12. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก ( Chest x-ray )
13. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
14. ตรวจและวิเคราะห์สมรรถภาพของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย(ABI)

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

1.รับบริการโปรแกรมสุขภาพเบาหวาน 2 รับตรวจวิเคราะห์ประสาทสัมผัสปลายเท้าในผู้ป่วยเบาหวานโดย Monofilament test
2. ผู้รับบริการสามารถติดต่อแผนกอายุรกรรมได้ทุกวัน ตั้งแต่ 07.00 – 16.00 น.
3.งดน้ำและอาหารก่อนรับบริการ 8-10 ชั่วโมง

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0