เกี่ยวกับ RSV

เกี่ยวกับ RSV

          ใน สหรัฐฯ มีรายงานเด็กอายุต่ำกว่า 1 ขวบ เป็นคนไข้ในของโรงพยาบาลด้วยอาการ broncholitis และ pneumonia ด้วยสาเหตุจาก RSV ราวปีละหนึ่งแสนราย (Collins P., Chanock R., Murphy B. Fields Virology. Fourth Edition. Volume 

1. Chapter 45 – Respiratory Syncytial Virus. Lippincot Williams and Wilkins. (2001)) และ RSV ยังทำให้เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่อายุน้อยกว่า 1 ขวบ เสียชีวิตมากที่สุด (Thompson, W et al. Mortality 
Associated With the Influenza and Respiratory Syncytial Virus in the United States.
JAMA, January 8, 2003 – Vol 289, No. 2.) และยังเป็นสาเหตุหลักของ nosocomial illness ในเด็กที่นอนโรงพยาบาลด้วยโรคอื่นๆ ด้วย 
(Macartney K. et al. Nosocomial Respiratory Syncytial Virus Infections:
 The cost-Effectiveness and Cost-Benefit of Infection Control. 
Pediatrics Vol. 106 No. 3 Sept. 2000, pp 520-526.) 

          โดยครึ่งหนึ่งของเด็กทารกจะติดเชื้อในระหว่างขวบปีแรก และที่เหลือจะติดเชื้อภายในอายุไม่เกิน 2 ขวบ มีอาการคล้ายไข้หวัดธรรมดา เช่นมีน้ำมูก ไอ และไข้ต่ำๆ แต่อาการที่ติดเชื้อรุนแรงได้แก่
difficult or rapid breathing, wheezing, irritability and restlessness and poor appetite ซึ่งจะพบในเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ทารกที่อายุต่ำกว่า 6 อาทิตย์ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับปอด หัวใจ หรือระบบภูมิคุ้มกัน (Child and Youth Health;
Respiratory Syncytial Virus (RSV); http://www.cyh.com/HealthTopics/HealthTopic Details.
aspx?p=114&np=303&id=1997) 

          ระยะฟักตัว 2 – 8 วัน ส่วนใหญ่ 4 – 6 วัน (Respiratory Syncytial Virus: Clinical Manifestations.
Red Book: 2003 Report of the committee on Infectious Diseases, 26th ed., 2003,
pp. 523. Elk Grove Village: American Academy of Pediatrics) เด็กปกติจะหายเองได้ภายใน 8 – 15 วัน
 การติดต่อจะแพร่เชื้อทาง respiratory secretions จากผู้ป่วยหรือ พื้นผิววัตถุต่างๆ ที่ปนเปื้อน (Respiratory Syncytial Virus:
 Clinical features. CDC January 21, 2005, et al. http://www.cdc.gov/ncidod/dvrd/
revb/respiratory/ rsvfeat/htm (accessed 1/16/06)

         การรักษาจะดูตามอาการ เช่น assure proper hydration, monitor and treat fever, and manage nasal 
congestion conservatively หากมีอาการ brocholitis ควรรักษาเพื่อ relieve respiratory distress, 
alleviate airway obstruction and improve oxygen level เพิ่มเติม (Polak, Mark,
 M.D. Respiratory Syncytial Virus (RSV): Overview, Treatment, and Prevention 
Strategies, Posted 4/13/2004, W.B. Saunders; http://www.medscape.com/viewarticke
/472399_print (accessed 5/20/06)

         การติดเชื้อพบได้ตลอดปี แต่พบบ่อยช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว โดยมีวิธีป้องกันคือ ล้างมือทุกครั้งก่อนอุ้มหรือจับตัวเด็ก และก่อนรับประทานอาหาร ไม่พาเด็กไปในสถานที่แออัด หลีกเลี่ยงคนเป็นหวัด
  ไม่ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ร่วมกัน เช่น ช้อนส้อม แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดตัว ทำความสะอาดของเล่นบ่อยๆ หลีกเลี่ยงผู้ที่สูบบุหรี่ (RSV (Respiratory Syncytial Virus):
 A guide for parents, Channing L. Bete Co., SSP01-051/63571, 2000, pp. 2. South 
Deerfiels, MA, 61005D-08-1)