5ป ปราบยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก

 5ป ปราบยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก


1 ปิด ภาชนะเก็บกักน้ำให้มิดชิด
ป2 เปลี่ยน น้ำในภาชนะต่าง ๆ ทุก 7 วัน เพื่อตัดวงจรลูกน้ำ
ป3 ปล่อย ปลากินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวร เช่น อ่างบัว
ป4 ปรับปรุง สิ่งแวดล้อมให้โปร่งลมพัดผ่านได้ไม่ให้ยุงมาเกาะพัก
ป5 ปฏิบัติ ตามทั้ง 4ป ข้างตนเป็นประจำจนเป็นนิสัย


ด้วยความปรารถนาดีจาก รพ.วิภาวดี