ข้อมูลแพทย์

พญ. สิรภัทรา ทองสว่าง

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

      - แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2547
      - ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ.2558
      - ประกาศนียบัตร สาขา Anti-Aging and Regenerative Medicine, at American Academy of Anti-Aging Medicine