ข้อมูลแพทย์

นพ. กุศทินญ์ บูรณะวิทย์

สูติ-นรีเวช

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
17:00 - 20:00 น.
ลาการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ เมษายน - มิถุนายน 2565
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2525

- วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา วิทยาลัยสูติ-นรีเวช พ.ศ.2530