ข้อมูลแพทย์

พญ.อัจฉรา บุญถนอม

ศูนย์ผิวหนัง

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
15:30 - 19:00 น.
วันพุธ
17:00 - 19:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

แพทย์สาขาโรคผิวหนัง

       -  แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

      -   วุฒิบัตร สาขาตจวิทยา