ข้อมูลแพทย์

พญ. อัจฉรา บุญถนอม

ผิวหนัง

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
15:30 - 19:00 น.
วันพุธ
15:30 - 19:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

แพทย์สาขาโรคผิวหนัง

       -  แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

      -   วุฒิบัตร สาขาตจวิทยา

 

M.D.,Faculty of Medicine , Chiang Mai University

Diploma of the Thai Board of  Dermatology

<