ข้อมูลแพทย์

นพ.พิเชษฐ์ เยี่ยมศิริ

แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
18:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09:00 - 12:30 น.

ประวัติแพทย์

     -  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วิทยาลัยพระมงกุฎเกล้า ม.มหิดล ปี 2544

     - วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ปี 2550