ข้อมูลแพทย์

พญ.ณัชวัลฐ์ อิสระวรวาณิช

สมองและระบบประสาท

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
09:00 - 17:00 น.
วันอังคาร
09:00 - 17:00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
09:00 - 17:00 น.
วันศุกร์
12:00 - 20:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09:00 - 17:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ปี2557

- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ จากศูนย์การแพทย์สมเด็จรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ปี2561

- วุฒิบัตรสาขาประสาทวิทยา จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี2564

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี2564

 

- M.D.,Faculty of Medicine, Srinakarinwirot University,2014

- Diploma of the Thai Internal Medicine Srinakarinwirot University,2018

- Diploma of the Thai Board of Neurology, Chulalongkorn Hospital,2021

- Master of Science ,Chulalongkorn University,2021