ข้อมูลแพทย์

นพ. เพิ่มพูน วรรณกิตติ

สมองและระบบประสาท

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
17:00 - 20:00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ปี2553

- วุฒิบัตร สาขาประสาทวิทยา จากสถาบันประสาทวิทยา ปี2560

 

M.D.,Faculty of Medicine, Srinakarinwirot University, 2010

Diploma of the Thai Board of Neurology Neurological institute of Thailand, 2017

<