ข้อมูลแพทย์

ทพญ.ธิติมา อุดมชัย

ทันตกรรม

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
10:00 - 16:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี2554

- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี2557